Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema SpecialFeatureBase.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: V17.01
Element Identifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id692 index35.tmp#id695 index35.tmp#id691
Type IdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Instance
<Identifier>
 <IdentifierType>{1,1}</IdentifierType>
 <IdentifierValue>{1,1}</IdentifierValue>
</Identifier>
Source
<xs:element name="Identifier" type="IdentifierType"/>
Element IdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id693
Type IdentifierTypeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierType" type="IdentifierTypeType"/>
Element IdentifierValue
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id696
Type IdentifierValueType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierValue" type="IdentifierValueType"/>
Element RestrictionStartDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Rajoitteen voimassaolo alkaa.
Restriction start date.
Diagram
Diagram index35.tmp#id717
Type StartDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type UsingRestrictionType
Source
<xs:element name="RestrictionStartDate" type="StartDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Rajoitteen voimassaolo alkaa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Restriction start date.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element RestrictionEndDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Rajoitteen voimassaolo päättyy.
Restriction end date.
Diagram
Diagram index35.tmp#id720
Type EndDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type UsingRestrictionType
Source
<xs:element name="RestrictionEndDate" type="EndDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Rajoitteen voimassaolo päättyy.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Restriction end date.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element BufferDistance
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Rajoitteen bufferin leveys kohteen geometrian ympärillä.
Restriction's buffer area around the target geometric
Diagram
Diagram index35.tmp#id722
Type BufferDistanceType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000
minExclusive -10000
Used by
Complex Type UsingRestrictionType
Source
<xs:element name="BufferDistance" type="BufferDistanceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Rajoitteen bufferin leveys kohteen geometrian ympärillä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Restriction's buffer area around the target geometric</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element StartDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id717
Type StartDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type ValidityType
Source
<xs:element name="StartDate" type="StartDateType"/>
Element EndDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id720
Type EndDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type ValidityType
Source
<xs:element name="EndDate" type="EndDateType"/>
Element Explanation
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id731
Type ExplanationType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type ValidityType
Source
<xs:element name="Explanation" type="ExplanationType"/>
Element Identifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id690 index35.tmp#id689
Type IdentifiersType
Properties
content: complex
Model Identifier+
Children Identifier
Instance
<Identifiers>
 <Identifier>{1,unbounded}</Identifier>
</Identifiers>
Source
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType"/>
Element MainFeature
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Pääasiallisen erityispiirteen osoittava tieto.
Boolean for the main special feature.
Diagram
Diagram index18.tmp#id167
Type YesNoType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Source
<xs:element name="MainFeature" type="co:YesNoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Pääasiallisen erityispiirteen osoittava tieto.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Boolean for the main special feature.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element FeatureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index9.tmp#id699
Type FeatureTypeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 10
Suojelualue
enumeration 20
Kaava-alue
enumeration 30
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 40
Luontokohde
enumeration 50
Arvokas elinympäristö, esim. avainbiotooppi
enumeration 70
Kulttuuri- tai muinaismuistokohde
enumeration 80
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 100
Muu kohde
Source
<xs:element name="FeatureType" type="co:FeatureTypeType"/>
Element FeatureCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index3.tmp#id702
Type FeatureCodeType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="FeatureCode" type="co:FeatureCodeType"/>
Element FeatureAdditionalCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index9.tmp#id706
Type FeatureAdditionalCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Maa- ja metsätalousalue
enumeration 2
Suojelualue
enumeration 3
Virkistysalue
enumeration 4
Rakentamiseen varattu alue
enumeration 5
Maisematyölupa vaaditaan
enumeration 6
Suojelumääräys
enumeration 7
Muu kaavamääräys
enumeration 8
Metsityskielto FSC:n nojalla
enumeration 10
Harjujensuojelu
enumeration 11
Kallioalueidensuojelu
enumeration 12
Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittäminen
enumeration 13
Koskiensuojelu
enumeration 14
Lehtojensuojelu
enumeration 15
Lintuvesiensuojelu
enumeration 16
Perinnebiotooppiensuojelu
enumeration 17
Pienvesiensuojelu
enumeration 18
Rantojensuojelu
enumeration 19
Soidensuojelu
enumeration 20
Uhanalaisten lajien suojelu
enumeration 21
Vanhojen metsien suojelu
enumeration 22
Natura 2000
enumeration 23
Erämaa-alueet
enumeration 24
Erityiset suojelualueet
enumeration 25
Luontotyyppipäätökset
enumeration 26
Metsähallituksen suojelualueet
enumeration 27
Mikkelinsaarten saariryhmän suojelu
enumeration 29
Yksityinen suojelu
enumeration 30
Turvekerros 0 - 30 cm
enumeration 31
Turvekerros 30 - 80 cm
enumeration 32
Turvekerros 80 - 110 cm
enumeration 33
Turvekerros 110 - cm
enumeration 40
Muu arvokas elinympäristö
enumeration 41
Hoidettu
enumeration 42
Luonnontilainen
enumeration 43
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 44
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 45
Mahdollinen metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 46
Harvinainen elinympäristö (PEFC, krit. 10 c)
enumeration 47
FSC-suojelukohde
enumeration 48
FSC-erityishakkuukohde
enumeration 49
FSC-HCV -alue
enumeration 50
Säilytetään
enumeration 51
Avataan
enumeration 52
Peitetään
enumeration 55
Paikkatietoanalyysillä tuotettu tieto
enumeration 56
Varmennettava maastossa
enumeration 60
Lievä
enumeration 61
Keskinkertainen
enumeration 62
Voimakas
enumeration 65
Keskimääräistä enemmän
enumeration 66
Erittäin paljon
enumeration 68
Lisääntymispaikka
enumeration 69
Levähdyspaikka
enumeration 70
Elinympäristö
enumeration 71
Kesälaidun
enumeration 72
Kulkureitti
enumeration 73
Muuttoreitti
enumeration 74
Pesä/pesimäalue
enumeration 75
Pesäluolasto
enumeration 76
Ruokailupaikka/ravintoalue
enumeration 77
Ruokintapaikka
enumeration 78
Soidinpaikka
enumeration 79
Talvehtimisalue
enumeration 80
Ei tarvetta
enumeration 81
Ei vielä arvioitavissa
enumeration 82
Epäonnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 83
Onnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 84
Pilalla
enumeration 85
Puulaji oikea
enumeration 86
Toteutettu (toimenpide)
enumeration 87
Havaittu maastossa, ei ilmoitusta
enumeration 88
Maastossa löydetty
enumeration 89
Maastossa löydetty, rajaus muuttunut
enumeration 90
Mk ilmoittanut
enumeration 91
Mhy ilmoittanut
enumeration 92
Mo ilmoittanut
enumeration 93
Puunostaja ilmoittanut
enumeration 94
Muu ilmoittanut
enumeration 95
Mk ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 96
Mhy ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 97
Mo ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 98
Puunostaja ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 99
Muu ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 100
Urakoitsija ilmoittanut
enumeration 101
IBA-alue
enumeration 102
FINIBA-alue
enumeration 103
Metson soidinalue
enumeration 104
Sääksen asuttu pesä
enumeration 105
Lehtipuuvaltainen metsä, jossa hakkuurajoitus
enumeration 200
Yksittäisiä puita tai taimia, vähemmän kuin 10 kpl
enumeration 201
Pienehkö alue, urheilukentän kokoinen tai pienempi
enumeration 202
Suuri alue
enumeration 1000
En osaa sanoa
Source
<xs:element name="FeatureAdditionalCode" type="co:FeatureAdditionalCodeType"/>
Element Validity
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id728 index35.tmp#id729 index35.tmp#id730 index35.tmp#id727
Type ValidityType
Properties
content: complex
Model StartDate , EndDate , Explanation
Children EndDate, Explanation, StartDate
Instance
<Validity>
 <StartDate>{1,1}</StartDate>
 <EndDate>{1,1}</EndDate>
 <Explanation>{1,1}</Explanation>
</Validity>
Source
<xs:element name="Validity" type="ValidityType"/>
Element FeatureInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id733
Type FeatureInfoType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="FeatureInfo" type="FeatureInfoType"/>
Element FeatureAdditionalInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index35.tmp#id735
Type FeatureAdditionalInfoType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="FeatureAdditionalInfo" type="FeatureAdditionalInfoType"/>
Element RestrictionType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index18.tmp#id712
Type RestrictionTypeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Hakkuun rajoite
enumeration 2
Metsänhoidon rajoite
enumeration 3
Muu rajoite
Source
<xs:element name="RestrictionType" type="co:RestrictionTypeType"/>
Element RestrictionCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Diagram
Diagram index3.tmp#id714
Type RestrictionCodeType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="RestrictionCode" type="co:RestrictionCodeType"/>
Complex Type IdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunnisteet.
Identifiers of object.
Diagram
Diagram index35.tmp#id690
Used by
Complex Type IdentifiersType
Element Identifiers
Model Identifier+
Children Identifier
Source
<xs:complexType name="IdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunnisteet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of object.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Identifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type IdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Yksittäisen kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunniste.
Identifiers of single object.
Diagram
Diagram index35.tmp#id692 index35.tmp#id695
Used by
Element Identifier
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Source
<xs:complexType name="IdentifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunniste.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of single object.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="IdentifierType"/>
  <xs:element ref="IdentifierValue"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type IdentifierTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Tunnisteen laji.
Type of identifier.
Diagram
Diagram index18.tmp#id173 index18.tmp#id694
Type union of(IdentifierTypeType, SpecialFeatureIdentifierExtensionType)
Used by
Element IdentifierType
Source
<xs:simpleType name="IdentifierTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnisteen laji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Type of identifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:IdentifierTypeType co:SpecialFeatureIdentifierExtensionType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type IdentifierValueType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Tunnisteen arvo.
Value of identifier.
Diagram
Diagram index3.tmp#id175
Type IdentifierValueType
Type hierarchy
Used by
Element IdentifierValue
Source
<xs:simpleType name="IdentifierValueType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnisteen arvo.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Value of identifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:IdentifierValueType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StartDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Alkamisajankohta.
Starting date.
Diagram
Diagram index3.tmp#id718
Type DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType
Type hierarchy
Used by
Source
<xs:simpleType name="StartDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Alkamisajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Starting date.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type EndDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Loppumisajankohta.
Ending date.
Diagram
Diagram index3.tmp#id718
Type DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType
Type hierarchy
Used by
Source
<xs:simpleType name="EndDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Loppumisajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Ending date.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type BufferDistanceType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Rajoitteen vaikutusalueen bufferin leveys metreinä.
Restriction's target area buffer width in meters.
Diagram
Diagram index3.tmp#id723
Type Decimal4And2Type
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000
minExclusive -10000
Used by
Element BufferDistance
Source
<xs:simpleType name="BufferDistanceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Rajoitteen vaikutusalueen bufferin leveys metreinä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Restriction's target area buffer width in meters.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:Decimal4And2Type"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ValidityType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Voimassaolo (alkamis- ja/tai loppumisajankohta).
Validity (starting and/or ending date).
Diagram
Diagram index35.tmp#id728 index35.tmp#id729 index35.tmp#id730
Used by
Elements Validity, Validity
Model StartDate , EndDate , Explanation
Children EndDate, Explanation, StartDate
Source
<xs:complexType name="ValidityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Voimassaolo (alkamis- ja/tai loppumisajankohta).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Validity (starting and/or ending date).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="StartDate"/>
  <xs:element ref="EndDate"/>
  <xs:element ref="Explanation"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type ExplanationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Voimassaoloa tarkentava teksti, esim. voimassa sulan maan aikana.
Information text for explain validity.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Element Explanation
Source
<xs:simpleType name="ExplanationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Voimassaoloa tarkentava teksti, esim. voimassa sulan maan aikana.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Information text for explain validity.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type FeatureInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Erityispiirrettä kuvaava teksti. Sijainnillisten kohteiden osalta tämä voi olla esim. kartalla näkyvä teksti.
Information text for feature. E.g. located object, this can be text on map.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Source
<xs:simpleType name="FeatureInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirrettä kuvaava teksti. Sijainnillisten kohteiden osalta tämä voi olla esim. kartalla näkyvä teksti.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Information text for feature. E.g. located object, this can be text on map.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type FeatureAdditionalInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase
Annotations
Erityispiirrettä kuvaava lisäteksti. Sijainnillisten kohteiden osalta tämä voi olla esim. erikseen näytettävä teksti (ei kartalla näkyvä teksti).
Additional information text for feature. E.g. located object, this can be separately shown text on map.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Source
<xs:simpleType name="FeatureAdditionalInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirrettä kuvaava lisäteksti. Sijainnillisten kohteiden osalta tämä voi olla esim. erikseen näytettävä teksti (ei kartalla näkyvä teksti).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Additional information text for feature. E.g. located object, this can be separately shown text on map.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>