Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Properties
Source
Used by
Included schema ForestFeatureEnumeratives.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: unqualified
version: V20.01
Simple Type FeatureTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Erityispiirteen tyyppi.
Typ av särdrag
Type of feature.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 10
Suojelualue
enumeration 20
Kaava-alue
enumeration 30
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 40
Luontokohde
enumeration 50
Arvokas elinympäristö, esim. avainbiotooppi
enumeration 70
Kulttuuri- tai muinaismuistokohde
enumeration 80
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 100
Muu kohde
Used by
Source
<xs:simpleType name="FeatureTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen tyyppi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Typ av särdrag</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Type of feature.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suojelualue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skyddsområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kaava-alue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Planeområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälain tärkeä elinympäristö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="40">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luontokohde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturobjekt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="50">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Arvokas elinympäristö, esim. avainbiotooppi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Värdefull livsmiljö, ex. Nyckelbiotop</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="70">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kulttuuri- tai muinaismuistokohde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kulturminnesobjekt eller fornminnesobjekt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="80">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luonnonsuojelulain luontotyyppi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturtyp enligt naturskyddslagen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="100">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu kohde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annat objekt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type FeatureAdditionalCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Erityispiirteen lisämääre.
Specifikation till särdrag
Additional code of feature.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Maa- ja metsätalousalue
enumeration 2
Suojelualue
enumeration 3
Virkistysalue
enumeration 4
Rakentamiseen varattu alue
enumeration 5
Maisematyölupa vaaditaan
enumeration 6
Suojelumääräys
enumeration 7
Muu kaavamääräys
enumeration 8
Metsityskielto FSC:n nojalla
enumeration 10
Harjujensuojelu
enumeration 11
Kallioalueidensuojelu
enumeration 12
Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittäminen
enumeration 13
Koskiensuojelu
enumeration 14
Lehtojensuojelu
enumeration 15
Lintuvesiensuojelu
enumeration 16
Perinnebiotooppiensuojelu
enumeration 17
Pienvesiensuojelu
enumeration 18
Rantojensuojelu
enumeration 19
Soidensuojelu
enumeration 20
Uhanalaisten lajien suojelu
enumeration 21
Vanhojen metsien suojelu
enumeration 22
Natura 2000
enumeration 23
Erämaa-alueet
enumeration 24
Erityiset suojelualueet
enumeration 25
Luontotyyppipäätökset
enumeration 26
Metsähallituksen suojelualueet
enumeration 27
Mikkelinsaarten saariryhmän suojelu
enumeration 29
Yksityinen suojelu
enumeration 30
Turvekerros 0 - 30 cm
enumeration 31
Turvekerros 30 - 80 cm
enumeration 32
Turvekerros 80 - 110 cm
enumeration 33
Turvekerros 110 - cm
enumeration 40
Muu arvokas elinympäristö
enumeration 41
Hoidettu
enumeration 42
Luonnontilainen
enumeration 43
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 44
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 45
Mahdollinen metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 46
Harvinainen elinympäristö (PEFC, krit. 10 c)
enumeration 47
FSC-suojelukohde
enumeration 48
FSC-erityishakkuukohde
enumeration 49
FSC-HCV -alue
enumeration 50
Säilytetään
enumeration 51
Avataan
enumeration 52
Peitetään
enumeration 55
Paikkatietoanalyysillä tuotettu tieto
enumeration 56
Varmennettava maastossa
enumeration 60
Lievä
enumeration 61
Keskinkertainen
enumeration 62
Voimakas
enumeration 65
Keskimääräistä enemmän
enumeration 66
Erittäin paljon
enumeration 68
Lisääntymispaikka
enumeration 69
Levähdyspaikka
enumeration 70
Elinympäristö
enumeration 71
Kesälaidun
enumeration 72
Kulkureitti
enumeration 73
Muuttoreitti
enumeration 74
Pesä/pesimäalue
enumeration 75
Pesäluolasto
enumeration 76
Ruokailupaikka/ravintoalue
enumeration 77
Ruokintapaikka
enumeration 78
Soidinpaikka
enumeration 79
Talvehtimisalue
enumeration 80
Ei tarvetta
enumeration 81
Ei vielä arvioitavissa
enumeration 82
Epäonnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 83
Onnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 84
Pilalla
enumeration 85
Puulaji oikea
enumeration 86
Toteutettu (toimenpide)
enumeration 87
Havaittu maastossa, ei ilmoitusta
enumeration 88
Maastossa löydetty
enumeration 89
Maastossa löydetty, rajaus muuttunut
enumeration 90
Mk ilmoittanut
enumeration 91
Mhy ilmoittanut
enumeration 92
Mo ilmoittanut
enumeration 93
Puunostaja ilmoittanut
enumeration 94
Muu ilmoittanut
enumeration 95
Mk ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 96
Mhy ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 97
Mo ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 98
Puunostaja ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 99
Muu ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 100
Urakoitsija ilmoittanut
enumeration 101
IBA-alue
enumeration 102
FINIBA-alue
enumeration 103
Metson soidinalue
enumeration 104
Sääksen asuttu pesä
enumeration 105
Lehtipuuvaltainen metsä, jossa hakkuurajoitus
enumeration 200
Yksittäisiä puita tai taimia, vähemmän kuin 10 kpl
enumeration 201
Pienehkö alue, urheilukentän kokoinen tai pienempi
enumeration 202
Suuri alue
enumeration 1000
En osaa sanoa
Used by
Source
<xs:simpleType name="FeatureAdditionalCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen lisämääre.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Specifikation till särdrag</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Additional code of feature.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maa- ja metsätalousalue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Jord- och skogsbruksområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suojelualue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skyddsområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Virkistysalue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Rekreationsområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rakentamiseen varattu alue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Område reserverat för byggnader</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maisematyölupa vaaditaan</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tillstånd för miljöåtgärder krävs</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suojelumääräys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skyddsbestämmelse</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu kaavamääräys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annan planebestämmelse</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsityskielto FSC:n nojalla</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Beskogning förbjudet under FSC</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Forestation prohibited under FSC</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harjujensuojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Åsskydd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kallioalueidensuojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skydd av bergsområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittäminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utveckling av national- eller naturpark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Koskiensuojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Forsskydd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtojensuojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lundskydd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lintuvesiensuojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skydd av fågelvatten</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Perinnebiotooppiensuojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skydd av kulturmiljöer</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="17">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pienvesiensuojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skydd av mindre vattendrag</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="18">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rantojensuojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Strandskydd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Soidensuojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Myrskydd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Uhanalaisten lajien suojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skydd av hotade arter</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vanhojen metsien suojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skydd av gammal skog</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Natura 2000</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Natura 2000</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erämaa-alueet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="24">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erityiset suojelualueet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="25">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luontotyyppipäätökset</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="26">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsähallituksen suojelualueet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Metsähallitus protected areas</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mikkelinsaarten saariryhmän suojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="29">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Yksityinen suojelu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Privat fredning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Private protection</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Turvekerros 0 - 30 cm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvlager 0 - 30 cm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Turvekerros 30 - 80 cm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvlager 30 - 80 cm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Turvekerros 80 - 110 cm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvlager 80 - 110 cm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Turvekerros 110 - cm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvlager 110 - cm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="40">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu arvokas elinympäristö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Övrig värdefull livsmiljö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Other valuable habitat</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="41">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hoidettu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skött</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="42">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luonnontilainen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">I naturtillstånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="43">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälain tärkeä elinympäristö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Viktig livsmiljö enligt skogslagen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Forest Act important habitat</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="44">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luonnonsuojelulain luontotyyppi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturtyp enligt naturskyddslagen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Nature Conservation Act habitat</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="45">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mahdollinen metsälain tärkeä elinympäristö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Möjlig viktig livsmiljö enligt skogslagen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="46">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harvinainen elinympäristö (PEFC, krit. 10 c)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sällsynt livsmiljö (PEFC, krit. 10 c)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rare habitat (PEFC, crit. 10 c)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="47">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">FSC-suojelukohde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">FSC-skyddsobjekt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rare Habitat (FSC)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="48">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">FSC-erityishakkuukohde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Speciell avverkningsobjekt (FSC)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Special felling target (FSC)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="49">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">FSC-HCV -alue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">FSC-HCV -område</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">FSC-HCV area</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="50">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Säilytetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="51">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Avataan</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Öppnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="52">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Peitetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Täcks</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="55">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Paikkatietoanalyysillä tuotettu tieto</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="56">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Varmennettava maastossa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="60">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lievä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lindrig</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="61">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Keskinkertainen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Medelstark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="62">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Voimakas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kraftig</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="65">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Keskimääräistä enemmän</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mera än i medeltal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="66">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erittäin paljon</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Speciellt mycket</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="68">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lisääntymispaikka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förökningsplats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="69">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Levähdyspaikka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Rastplats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="70">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Elinympäristö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Livsmiljö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="71">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kesälaidun</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sommarbete</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="72">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kulkureitti</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vandringsstråk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="73">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muuttoreitti</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Flyttstråk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="74">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pesä/pesimäalue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bo/häckningsområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="75">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pesäluolasto</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grytområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="76">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ruokailupaikka/ravintoalue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Betesområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="77">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ruokintapaikka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utfodringsplats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="78">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Soidinpaikka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Spelplats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="79">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Talvehtimisalue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Övervintringsområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="80">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei tarvetta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="81">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei vielä arvioitavissa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="82">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Epäonnistunut luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="83">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Onnistunut luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="84">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pilalla</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="85">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puulaji oikea</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="86">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Toteutettu (toimenpide)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utförd (åtgärd)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="87">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Havaittu maastossa, ei ilmoitusta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Observerat i terrängen, inte anmält</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="88">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maastossa löydetty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Observerat i terrängen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="89">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maastossa löydetty, rajaus muuttunut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Observerat i terrängen, avgränsningen har ändrats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="90">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mk ilmoittanut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sc har meddelat</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="91">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mhy ilmoittanut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Svf har meddelat</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="92">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mo ilmoittanut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skogsägaren har meddelat</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="93">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puunostaja ilmoittanut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Virkesköparen har meddelat</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="94">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu ilmoittanut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annan har meddelat</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="95">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mk ilmoittanut, rajaus muuttunut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sc har meddelat, avgränsningen har ändrats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="96">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mhy ilmoittanut, rajaus muuttunut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Svf har meddelat, avgränsningen har ändrats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="97">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mo ilmoittanut, rajaus muuttunut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skogsägaren har meddelat, avgränsningen har ändrats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="98">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puunostaja ilmoittanut, rajaus muuttunut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Virkesköparen har meddelat, avgränsningen har ändrats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu ilmoittanut, rajaus muuttunut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annan har meddelat, avgränsningen har ändrats</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="100">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Urakoitsija ilmoittanut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="101">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">IBA-alue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">IBA-område</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">IBA area</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="102">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">FINIBA-alue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">FINIBA-området</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">FINIBA area</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="103">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metson soidinalue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tjäders spelområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Capercailie mating area</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="104">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sääksen asuttu pesä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fiskgjusens bebodda näst</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Ospreys inhabited nest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="105">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtipuuvaltainen metsä, jossa hakkuurajoitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lövträ dominerade skog, där avverkning restriktions</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Decidous-dominant forest with felling restriction</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="200">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisiä puita tai taimia, vähemmän kuin 10 kpl</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Sporadic trees or seedlings, less than 10 piece</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la"/>
    <xs:documentation source=""/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="201">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pienehkö alue, urheilukentän kokoinen tai pienempi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Quite small area, sports field or smaller</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la"/>
    <xs:documentation source=""/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="202">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suuri alue</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Large area</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la"/>
    <xs:documentation source=""/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1000">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">En osaa sanoa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kan inte säga</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Can not say</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type OriginalFeatureCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Erityispiirteen koodi (mm. monimuotoisuuskoodi).
Kod för särdrag (bl.a. mångfaldskod)
Code of feature (e.g. diversity code)
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Erikoismetsä
enumeration 2
Joulukuusiviljelmä
enumeration 3
Plusmetsä
enumeration 5
M Maa- ja metsätalousvaltainen alue
enumeration 6
MU Maa- ja metsätalousvalt. alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
enumeration 7
MY Maa- ja metsätalousvalt. alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
enumeration 8
MT Maatalousalue
enumeration 9
MA Maisemallisesti arvokas peltoalue
enumeration 10
V Virkistysalue
enumeration 11
VL Lähivirkistysalue
enumeration 12
VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
enumeration 13
VR Retkeily- ja ulkoilualue
enumeration 14
EV Suojaviheralue
enumeration 15
S Suojelualue
enumeration 16
SL Luonnonsuojelualue
enumeration 17
SM Muinaismuistoalue
enumeration 18
SR Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue
enumeration 19
SRS Rakennussuojelulain nojalla suojeltu alue
enumeration 20
Lakimetsäalue
enumeration 21
Maakuntakaavan suojelualuevaraus
enumeration 25
Detaljikaava
enumeration 26
Yleiskaava, hyväksytty
enumeration 27
Yleiskaava, laadinnassa
enumeration 30
Linjanvarsimetsä
enumeration 40
Maa-ainesten ottopaikka
enumeration 41
Savikuoppa
enumeration 42
Sorakuoppa
enumeration 43
Turvesuo
enumeration 49
Entinen maa-ainesten ottopaikka
enumeration 50
Pohjavesialue
enumeration 60
Puistometsä
enumeration 70
Riistanhoitoalue
enumeration 71
Linnustollisesti arvokas kohde (FSC)
enumeration 80
Suojametsäalue
enumeration 90
Suojapuusto
enumeration 91
Ympäristötuki
enumeration 92
Luonnonarvokauppa
enumeration 93
Yhteistoimintaverkosto/ympäristötuki
enumeration 94
Yhteistoimintaverkosto/luonnonarvokauppa
enumeration 95
Mahdollisesti METSO-ohjelmaan soveltuva kohde
enumeration 96
Luonnonhoitokohde
enumeration 98
METSO-elinympäristö
enumeration 100
Inventoitu alue
enumeration 101
Suojeluohjelma-alue
enumeration 102
Luonnonsuojelualue
enumeration 103
Natura 2000
enumeration 104
Muu FSC-suojelukohde
enumeration 110
Perintömetsä
enumeration 120
Kitumaa
enumeration 121
Joutomaa
enumeration 128
Talousmetsä
enumeration 129
Retkeilymetsä
enumeration 130
Ulkoilumetsä
enumeration 131
Leiriytymispaikka
enumeration 132
Levähdyspaikka
enumeration 133
Nuotiopaikka
enumeration 134
Ulkoilureitti
enumeration 135
Tupa
enumeration 140
Virkistysrakennusehdotus
enumeration 150
Varastopaikka
enumeration 160
A1 Edustusviheralue (vanha koodisto)
enumeration 161
A2 Käyttöviheralue (vanha koodisto)
enumeration 162
A3 Käyttö- ja suojaviheralue (vanha koodisto)
enumeration 163
B1 Maisemapelto (vanha koodisto)
enumeration 164
B2 Käyttöniitty (vanha koodisto)
enumeration 165
B3 Maisemaniitty ja laidunalue (vanha koodisto)
enumeration 166
B4 Avoin alue ja näkymä (vanha koodisto)
enumeration 167
B5 Arvoniitty (vanha koodisto)
enumeration 168
C1 Lähimetsä (vanha koodisto)
enumeration 169
C1.1 Puistometsä (vanha koodisto)
enumeration 170
C1.2 Lähivirkistysmetsä (vanha koodisto)
enumeration 171
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä (vanha koodisto)
enumeration 172
C2.1 Ulkoilumetsä (vanha koodisto)
enumeration 173
C2.2 Retkeilymetsä (vanha koodisto)
enumeration 174
C3 Suojametsä (vanha koodisto)
enumeration 175
C4 Talousmetsä (vanha koodisto)
enumeration 176
C5 Arvometsä (vanha koodisto)
enumeration 177
E Erityisalue (vanha koodisto)
enumeration 178
S Suojelualue (vanha koodisto)
enumeration 179
R Maankäytön muutosalue (vanha koodisto)
enumeration 180
0 Hoidon ulkopuolella oleva alue (vanha koodisto)
enumeration 200
Rajaus muuttunut
enumeration 300
Luonnonmuistomerkki
enumeration 301
Suojeltu puu
enumeration 302
Suojeltuja puita
enumeration 303
Hiidenkirnu
enumeration 304
Siirtolohkare
enumeration 340
Muinaisjäännös (museovirasto)
enumeration 350
Muinaisjäännös
enumeration 351
Hauta/kalmisto
enumeration 352
Juoksuhautoja
enumeration 353
Kaskikulttuurin jäänteitä
enumeration 354
Kiviaita
enumeration 355
Linnoitusrakennelmia
enumeration 356
Muinainen metsästysrakennelma
enumeration 357
Taistelupaikka
enumeration 358
Tervahauta
enumeration 359
Uhrikivi
enumeration 360
Vanha asuinalue
enumeration 400
Hakamaa
enumeration 410
Jokivarsilaidun
enumeration 420
Keto
enumeration 421
Katajaketo
enumeration 430
Kulttuuriympäristö
enumeration 440
Laidunmaa
enumeration 450
Niitty/Lehdesniitty
enumeration 451
Merenrantaniitty
enumeration 460
Nummi
enumeration 470
Peltoheitto
enumeration 480
Piha-alue
enumeration 500
Vanha havu- tai sekametsä
enumeration 501
Erämaametsä
enumeration 502
Jalopuumetsä
enumeration 503
Kolopuita
enumeration 504
Vanha lehtimetsä/Kaskimetsä
enumeration 509
Luonnonsuojelullisesti arvokas vanha metsä
enumeration 510
Ennallistettava suo
enumeration 511
Ennallistettu suo
enumeration 520
Harju
enumeration 521
Suppa
enumeration 522
Paisterinne
enumeration 530
Jyrkänne
enumeration 531
Raviini
enumeration 532
Rotko/Kuru
enumeration 540
Kallio
enumeration 541
Ravinteisten kivilajien kallio
enumeration 542
Kallioalueita
enumeration 543
Kalliojyrkänne
enumeration 544
Lohkare/lohkareita
enumeration 545
Louhikko/kivikko
enumeration 546
Luola
enumeration 547
Muinaisranta
enumeration 548
Pieniä kallioalueita
enumeration 549
Pirunpelto
enumeration 550
Tippuvakallio
enumeration 551
Hietikko
enumeration 560
Kivinen suo
enumeration 570
Kuiva lehto
enumeration 571
Tuore lehto
enumeration 572
Kostea lehto
enumeration 573
Pähkinäpensaslehto
enumeration 574
Korpi
enumeration 575
Räme
enumeration 576
Neva
enumeration 577
Letto
enumeration 578
Rehevä korpi
enumeration 579
Ruohoinen suo
enumeration 580
Maankohoamisrannikko
enumeration 590
Metsäpaloalue tai sitä vastaava kuloalue
enumeration 591
Aikaisemman puusukupolven puita
enumeration 592
Kulorefugio
enumeration 593
Palokoropuita
enumeration 600
Metsäsaareke
enumeration 601
Pienialainen suo
enumeration 602
Vähäpuustoinen suo
enumeration 610
Pienvesi
enumeration 611
Joki
enumeration 612
Järvi
enumeration 613
Lampi
enumeration 614
Lähde
enumeration 615
Lähteikkö
enumeration 616
Koski
enumeration 617
Kosteikko
enumeration 618
Puro
enumeration 619
Salapuro
enumeration 620
Tulvaniitty/luhta
enumeration 621
Umpeen kasvanut pienvesi
enumeration 622
Vesijättöalue
enumeration 623
Noro
enumeration 624
Tihkupinta
enumeration 625
Tulvametsä, metsäluhta
enumeration 626
Flada
enumeration 627
Kluuvi
enumeration 629
Merenranta-alue
enumeration 630
Vaihettumisvyöhyke
enumeration 631
Reunametsä
enumeration 632
Asutukseen rajoittuva metsä
enumeration 633
Avosuohon rajoittuva metsä
enumeration 634
Pellonvierusmetsä
enumeration 635
Rantametsä
enumeration 636
Tienvarsimetsä
enumeration 700
Hiirenporras-isoalvejuurityyppi
enumeration 701
Hiirenporras-käenkaalityyppi
enumeration 702
Imikkä-lehto-orvokkityyppi
enumeration 703
Kotkansiipityyppi
enumeration 704
Metsäkurjenpolvi-metsäimarretyyppi
enumeration 705
Metsäkurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi
enumeration 706
Käenkaali-lillukkatyyppi
enumeration 707
Käenkaali-mesiangervotyyppi
enumeration 708
Käenkaali-oravanmarjatyyppi
enumeration 709
Metsäkurjenpolvi-käenkaali-lillukkatyyppi
enumeration 710
Metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyyppi
enumeration 711
Metsäkurjenpolvi-mesiangervotyyppi
enumeration 712
Metsäkurjenpolvityyppi
enumeration 713
Nuokkuhelmikkä-linnunhernetyyppi
enumeration 714
Pohjansinivalvattityyppi
enumeration 715
Puna-ailakkityyppi
enumeration 716
Puolukka-lillukkatyyppi
enumeration 717
Sinivuokko-käenkaalityyppi
enumeration 718
Ukonhattutyyppi
enumeration 720
Kurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyyppi
enumeration 721
Kurjenpolvi-mustikkatyyppi
enumeration 722
Käenkaali-mustikkatyyppi
enumeration 723
Talvikkityyppi
enumeration 725
Metsälauha-mustikkatyyppi
enumeration 726
Mustikkatyyppi
enumeration 727
Puolukka-mustikkatyyppi
enumeration 728
Seinäsammal-mustikkatyyppi
enumeration 730
Puolukkatyyppi
enumeration 731
Variksenmarja-mustikkatyyppi
enumeration 732
Variksenmarja-puolukkatyyppi
enumeration 735
Kanervatyyppi
enumeration 736
Mustikka-kanerva-jäkälätyyppi
enumeration 737
Variksenmarja-kanervatyyppi
enumeration 740
Kanervatyyppi
enumeration 741
Myyränporrastyyppi
enumeration 742
Kiurunkannus-vuohenputkityyppi
enumeration 743
Vuohenputkityyppi
enumeration 744
Hammasjuuri-linnunhernetyyppi
enumeration 745
Karvasputki-metsäapilatyyppi
enumeration 746
Maarianverijuuri-mäkimeiramityyppi
enumeration 747
Puolukka-ahomansikkatyyppi
enumeration 748
Metsäkurjenpolvi-puolukkatyyppi
enumeration 750
Kangaskorpi
enumeration 751
Koivulettokorpi
enumeration 752
Lehtokorpi
enumeration 753
Mustikkakorpi
enumeration 754
Pallosarakorpi
enumeration 755
Puolukkakorpi
enumeration 756
Ruohoinen sarakorpi
enumeration 757
Ruohokorpi
enumeration 758
Varsinainen lettokorpi
enumeration 759
Varsinainen sarakorpi
enumeration 760
Isovarpuräme
enumeration 761
Kangasräme
enumeration 762
Keidasräme
enumeration 763
Korpiräme
enumeration 764
Lyhytkorsiräme
enumeration 765
Pallosararäme
enumeration 766
Rahkaräme
enumeration 767
Ruohoinen sararäme
enumeration 768
Tupasvillaräme
enumeration 769
Tupasvillasararäme
enumeration 770
Varsinainen lettoräme
enumeration 771
Varsinainen sararäme
enumeration 780
Lyhytkorsikalvakkaneva
enumeration 781
Lyhytkorsineva
enumeration 782
Rahkaneva
enumeration 783
Rimpiletto
enumeration 784
Ruohoinen rimpineva
enumeration 785
Ruohoinen saraneva
enumeration 786
Varsinainen letto
enumeration 787
Varsinainen rimpineva
enumeration 788
Varsinainen saraneva
enumeration 790
Jäkäläturvekangas
enumeration 791
Mustikkaturvekangas (I)
enumeration 792
Mustikkaturvekangas (II)
enumeration 793
Puolukkaturvekangas (I)
enumeration 794
Puolukkaturvekangas (II)
enumeration 795
Ruohoturvekangas
enumeration 796
Varputurvekangas
enumeration 797
Metsäkortekorpi
enumeration 798
Muurainkorpi
enumeration 799
Tervaleppäkorpi
enumeration 800
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
enumeration 801
Perinnemaisema-alue
enumeration 802
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
enumeration 803
Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys
enumeration 804
Näköalapaikka
enumeration 850
Ei merkitystä maisemassa
enumeration 851
Merkitystä kaukomaisemassa
enumeration 852
Merkitystä lähimaisemassa
enumeration 860
Näkyvyys hyvin lyhyt (alle 10 m)
enumeration 861
Näkyvyys lyhyt (10-100 m)
enumeration 862
Näkyvyys avara (yli 100 m)
enumeration 870
Näkymä pohjoiseen
enumeration 871
Näkymä koilliseen
enumeration 872
Näkymä itään
enumeration 873
Näkymä kaakkoon
enumeration 874
Näkymä etelään
enumeration 875
Näkymä lounaaseen
enumeration 876
Näkymä länteen
enumeration 877
Näkymä luoteeseen
enumeration 878
Näkymä kaikkiin ilmansuuntiin
enumeration 890
Peittää näkymän pohjoisen puoleisilta kuvioilta
enumeration 891
Peittää näkymän koillisen puoleisilta kuvioilta
enumeration 892
Peittää näkymän idän puoleisilta kuvioilta
enumeration 893
Peittää näkymän kaakon puoleisilta kuvioilta
enumeration 894
Peittää näkymän etelän puoleisilta kuvioilta
enumeration 895
Peittää näkymän lounaan puoleisilta kuvioilta
enumeration 896
Peittää näkymän lännen puoleisilta kuvioilta
enumeration 897
Peittää näkymän luoteen puoleisilta kuvioilta
enumeration 898
Peittää näkymän kaikista ilmansuunnista
enumeration 1001
Mäntyjä
enumeration 1002
Kuusia
enumeration 1003
Rauduskoivuja
enumeration 1004
Hieskoivuja
enumeration 1005
Haapoja
enumeration 1006
Harmaaleppiä
enumeration 1007
Tervaleppiä
enumeration 1010
Douglaskuusia
enumeration 1011
Katajia
enumeration 1012
Kontortamäntyjä
enumeration 1013
Kynäjalavia
enumeration 1014
Lehtikuusia
enumeration 1015
Metsälehmuksia
enumeration 1016
Mustakuusia
enumeration 1017
Pajuja
enumeration 1018
Pihlajia
enumeration 1019
Pihtoja
enumeration 1020
Raitoja
enumeration 1021
Saarnia
enumeration 1022
Sembramäntyjä
enumeration 1023
Serbiankuusia
enumeration 1024
Tammia
enumeration 1025
Tuomia
enumeration 1026
Vaahteroita
enumeration 1027
Visakoivuja
enumeration 1028
Vuorijalavia
enumeration 1029
Hybridihaapoja
enumeration 1030
Havupuuaita
enumeration 1031
Huomattava havupuu
enumeration 1032
Huomattava lehtipuu
enumeration 1033
Lehtipuuaita
enumeration 1036
Halavia
enumeration 1040
Entinen maatalousmaa
enumeration 1041
Metsitettävä maatalousmaa
enumeration 1042
Kunttainen
enumeration 1043
Osittain soistunut
enumeration 1044
Ranta soistunut
enumeration 1045
Osittain turvemaata
enumeration 1046
Osittain kivennäismaata
enumeration 1047
Eri-ikäinen metsä
enumeration 1048
Epätasainen, aukkoinen metsä
enumeration 1050
Savenottomahdollisuus
enumeration 1051
Soistuneita painanteita
enumeration 1052
Soranottomahdollisuus
enumeration 1053
Turpeennostomahdollisuus
enumeration 1060
Kuviolla leimikko, leimattu puusto ei ole mukana laskelmissa
enumeration 1061
Rajalinjat tukossa
enumeration 1070
Pystykarsittu metsikkö
enumeration 1071
Hakkuutähteet kerätty
enumeration 1072
Tarkkailtava uudistusala
enumeration 1080
Erikoispuuta
enumeration 1081
Haapatukkipuita
enumeration 1082
Hyvälaatuisia tukkipuita
enumeration 1083
Lehtikuusitukkipuita
enumeration 1084
Leppätukkipuita
enumeration 1085
Liimapalkkipuita
enumeration 1086
Pahkapuita
enumeration 1087
Parruaihioita
enumeration 1088
Puusepänteollisuuden puuta
enumeration 1089
Pylväspuita
enumeration 1090
Soitinpuuta
enumeration 1091
Sorvityviä
enumeration 1092
Venelautapuita
enumeration 1093
Hirsiaihioita
enumeration 1094
Hyvälaatuista mäntytukkia
enumeration 1095
Hyvälaatuista kuusitukkia
enumeration 1096
Hyvälaatuista koivutukkia
enumeration 1097
Hyvälaatuista muuta havutukkia
enumeration 1098
Hyvälaatuista muuta lehtitukkia
enumeration 1100
Erikoisrakenteita
enumeration 1101
Aita
enumeration 1102
Koeala
enumeration 1103
Metsästyslava
enumeration 1104
Nuolukivi
enumeration 1105
Poroerotuspaikka
enumeration 1200
Sora
enumeration 1201
Hiekka
enumeration 1202
Hieta
enumeration 1203
Hiesu
enumeration 1204
Savi
enumeration 1205
Soramoreeni
enumeration 1206
Hiekkamoreeni
enumeration 1207
Hietamoreeni
enumeration 1208
Hiesu- ja savimoreeni
enumeration 1209
Heikosti maatunut turve
enumeration 1210
Keskinkertaisesti maatunut turve
enumeration 1211
Vahvasti maatunut turve
enumeration 1220
Eroosioherkkyys pieni
enumeration 1221
Eroosioherkkyys keskinkertainen
enumeration 1222
Eroosioherkkyys suuri
enumeration 1230
Pohjamaalaji hieno
enumeration 1231
Pohjamaalaji keskikarkea
enumeration 1232
Pohjamaalaji karkea
enumeration 1400
Aluesuunnittelun välialue
enumeration 1401
Lumiseen aikaan suunniteltu
enumeration 1410
ML-/YML-tarkastuskohde
enumeration 1411
Kemera- / MPL-tarkastuskohde
enumeration 1412
Ennakkopäätös metsälain tärkeästä elinympäristöstä
enumeration 1500
Hallatuho
enumeration 1501
Lumituho
enumeration 1502
Kuivuuden aiheuttama tuho
enumeration 1503
Metsäpalo
enumeration 1504
Myrskytuho
enumeration 1505
Pakkashalkeamien aiheuttama tuho
enumeration 1506
Routatuho
enumeration 1507
Salaman aiheuttama tuho
enumeration 1508
Tulvavesituho
enumeration 1509
Tuulen aiheuttama tuho
enumeration 1530
Ravinnetalouden häiriö
enumeration 1531
Boorinpuutos
enumeration 1532
Fosforinpuutos
enumeration 1533
Kalinpuutos
enumeration 1534
Kalsiuminpuutos
enumeration 1535
Magnesiuminpuutos
enumeration 1549
Muu luonnontuho
enumeration 1550
Sienituho
enumeration 1551
Karistesienten aiheuttama tuho
enumeration 1552
Kuusensuopursuruosteen aiheuttama tuho
enumeration 1553
Kuusen tyvilahon aiheuttama tuho
enumeration 1554
Männynkäävän aiheuttama tuho
enumeration 1555
Männynlumihomeen aiheuttama tuho
enumeration 1556
Männynversoruosteen aiheuttama tuho
enumeration 1557
Männynversosurman aiheuttama tuho
enumeration 1558
Männyn tyvitervastaudin aiheuttama tuho
enumeration 1559
Pakurikäävän aiheuttama tuho
enumeration 1560
Tervasroson aiheuttama tuho
enumeration 1600
Hyönteistuho
enumeration 1601
Hevosmuurahaisten aiheuttama tuho
enumeration 1602
Kirjanpainajan aiheuttama tuho
enumeration 1603
Koivun mantokuoriaisen aiheuttama tuho
enumeration 1604
Koivun ruskotäpläkärpäsen aiheuttama tuho
enumeration 1605
Lehtikärsäkkään aiheuttama tuho
enumeration 1606
Monikirjaajien aiheuttama tuho
enumeration 1607
Mäntymittarin aiheuttama tuho
enumeration 1608
Mäntypistiäisten aiheuttama tuho
enumeration 1609
Pihkakääriäisten aiheuttama tuho
enumeration 1610
Punalatikan aiheuttama tuho
enumeration 1611
Tukkimiehentäin aiheuttama tuho
enumeration 1612
Ukkonilurin aiheuttama tuho
enumeration 1613
Ytimennävertäjien aiheuttama tuho
enumeration 1650
Hirvituho
enumeration 1651
Jäniksen aiheuttama tuho
enumeration 1652
Kauriin aiheuttama tuho
enumeration 1653
Kotieläimen aiheuttama tuho
enumeration 1654
Lintujen aiheuttama tuho
enumeration 1655
Majavatuho
enumeration 1656
Myyrätuho
enumeration 1657
Oravan aiheuttama tuho
enumeration 1658
Peurojen aiheuttama tuho
enumeration 1659
Porojen aiheuttama tuho
enumeration 1699
Muu eläimen aiheuttama tuho
enumeration 1700
Puusto harsuuntunut
enumeration 1701
Puustossa epifyyttejä ja jäkälää
enumeration 1750
Heinän aiheuttama taimikkotuho
enumeration 1751
Kemiallisen torjunnan aiheuttama tuho
enumeration 1752
Korjuuvaurio
enumeration 1753
Piiskaantumisen aiheuttama tuho
enumeration 1754
Turkistarhauksen aiheuttama tuho
enumeration 1755
Vesakon aiheuttama taimikkotuho
enumeration 1756
Ylitiheyden aiheuttama tuho
enumeration 1798
Muu ihmisen aiheuttama tuho
enumeration 1799
Muu kasvien aiheuttama tuho
enumeration 2000
Alli
enumeration 2001
Fasaani
enumeration 2002
Haahka
enumeration 2003
Haapana
enumeration 2004
Halli
enumeration 2005
Hanhi
enumeration 2006
Hilleri
enumeration 2007
Hirvi
enumeration 2008
Heinäsorsa
enumeration 2009
Heinätavi
enumeration 2010
Isokoskelo
enumeration 2011
Japaninpeura
enumeration 2012
Jouhisorsa
enumeration 2013
Kanadanhanhi
enumeration 2014
Kanadanmajava
enumeration 2015
Kettu
enumeration 2016
Kiiruna
enumeration 2017
Kirjohylje
enumeration 2018
Kuusipeura
enumeration 2019
Kärppä
enumeration 2020
Lapasorsa
enumeration 2021
Lehtokurppa
enumeration 2022
Minkki
enumeration 2023
Merihanhi
enumeration 2024
Metso
enumeration 2025
Metsähanhi
enumeration 2026
Metsäjänis
enumeration 2027
Metsäkanalinnut
enumeration 2028
Metsäkauris
enumeration 2029
Mufloni
enumeration 2030
Mäyrä
enumeration 2031
Nokikana
enumeration 2032
Näätä
enumeration 2033
Orava
enumeration 2034
Pesukarhu
enumeration 2035
Peura
enumeration 2036
Piisami
enumeration 2037
Punasotka
enumeration 2038
Pyy
enumeration 2039
Riekko
enumeration 2040
Rusakko
enumeration 2041
Rämemajava
enumeration 2042
Saksanhirvi
enumeration 2043
Sepelkyyhky
enumeration 2044
Supikoira
enumeration 2045
Tavi
enumeration 2046
Teeri
enumeration 2047
Telkkä
enumeration 2048
Tukkakoskelo
enumeration 2049
Tukkasotka
enumeration 2050
Valkohäntäpeura
enumeration 2051
Villikani
enumeration 2052
Villisika
enumeration 2100
Huuhkaja
enumeration 2101
Kanahaukka
enumeration 2102
Koivuhiiri
enumeration 2103
Kurki
enumeration 2104
Maamyyrä
enumeration 2105
Majava
enumeration 2106
Muurahaisia
enumeration 2107
Poro
enumeration 2108
Päästäinen
enumeration 2109
Rantakäärme
enumeration 2110
Vaskitsa
enumeration 2111
Vesilinnut
enumeration 2112
Vesilisko
enumeration 2113
Viitasammakko
enumeration 2114
Haukat
enumeration 2115
Hiirihaukka
enumeration 2116
Mehiläishaukka
enumeration 2117
Piekana
enumeration 2118
Pöllöt
enumeration 2119
Lapinpöllö
enumeration 2120
Lehtopöllö
enumeration 2121
Viirupöllö
enumeration 3000
Etelänsuosirri
enumeration 3001
Heinäkurppa
enumeration 3002
Kangaskiuru
enumeration 3003
Kiljuhanhi
enumeration 3004
Kiljukotka
enumeration 3005
Kotka
enumeration 3006
Lapasotka
enumeration 3007
Merikotka
enumeration 3008
Muuttohaukka
enumeration 3009
Rantakurvi
enumeration 3010
Ruisrääkkä
enumeration 3011
Räyskä
enumeration 3012
Tunturihaukka
enumeration 3013
Tunturikiuru
enumeration 3014
Tunturipöllö
enumeration 3015
Valkoselkätikka
enumeration 3016
Haarahaukka
enumeration 3017
Kultasirkku
enumeration 3018
Käenpiika
enumeration 3019
Liejukana
enumeration 3020
Merisirri
enumeration 3021
Mustapyrstökuiri
enumeration 3022
Mustatiira
enumeration 3023
Naurulokki
enumeration 3024
Pikkutiira
enumeration 3025
Rastaskerttunen
enumeration 3026
Sinipyrstö
enumeration 3027
Tiltaltti
enumeration 3100
Ahma
enumeration 3101
Harmaahylje
enumeration 3102
Naali
enumeration 3103
Saimaannorppa
enumeration 3104
Susi
enumeration 3105
Tammihiiri
enumeration 3150
Kangaskäärme
enumeration 3151
Rupilisko
enumeration 3152
Rantakäärme
enumeration 3200
Harjusinisiipi
enumeration 3201
Hierakkalehtimittari
enumeration 3202
Isoapollo
enumeration 3203
Isokultasiipi
enumeration 3204
Juovapunatäplä
enumeration 3205
Kalliosinisiipi
enumeration 3206
Kirjopapurikko
enumeration 3207
Koukerokoisa
enumeration 3208
Kurhokoi
enumeration 3209
Laukkaneilikkakoi
enumeration 3210
Lehtohopeatäplä
enumeration 3211
Lehtovähämittari
enumeration 3212
Maitiaiskehrääjä
enumeration 3213
Malikaapuyökkönen
enumeration 3214
Metsäomenankehrääjäkoi
enumeration 3215
Muurahaissinisiipi
enumeration 3216
Naavamittari
enumeration 3217
Neidonkielikoisa
enumeration 3218
Nuokkukohokkikoi
enumeration 3219
Raunikkivyökoi
enumeration 3220
Ruiskaunokkilattakoi
enumeration 3221
Ruokohämy-yökkönen
enumeration 3222
Sauramomykerökoi
enumeration 3223
Tummaverkkoperhonen
enumeration 3224
Varjotäpläkoi
enumeration 3225
Vasamayökkönen
enumeration 3226
Viherjäkäläyökkönen
enumeration 3300
Palosirkka
enumeration 3301
Ruususiipisirkka
enumeration 3302
Sinisiipisirkka
enumeration 3303
Paahdehepokatti
enumeration 3350
Aarnilahopuukärpänen
enumeration 3351
Aarnisääski
enumeration 3352
Erakkolahopuukärpänen
enumeration 3353
Isonaamiokukkakärpänen
enumeration 3354
Kantokukkakärpänen
enumeration 3355
Mahlakukkakärpänen
enumeration 3356
Mustaraitanaamiokärpänen
enumeration 3357
Pistiäiskukkakärpänen
enumeration 3358
Suomenpuukärpänen
enumeration 3359
Vaapsassääski
enumeration 3360
Epistrophella euchroma
enumeration 3400
Etelänkoipikorri
enumeration 3401
Eteläntytönkorento
enumeration 3402
Viherukonkorento
enumeration 3403
Sorjahukankorento
enumeration 3404
Vantaankorri
enumeration 3405
Keltasurviainen
enumeration 3406
Kymisurviainen
enumeration 3500
Aarnimäihiäinen
enumeration 3501
Aarniseppä
enumeration 3502
Erakkokuoriainen
enumeration 3503
Haavanlahokärsäkäs
enumeration 3504
Jalavanlahokärsäkäs
enumeration 3505
Punahärö
enumeration 3506
Aarnikätkä
enumeration 3507
Haavanjalosoukko
enumeration 3508
Haavanpikkutylppö
enumeration 3509
Hammasleukakääpiäinen
enumeration 3510
Harmokallokas
enumeration 3511
Hylkyisotylppö
enumeration 3512
Idänräätäli
enumeration 3513
Isokelokärsäkäs
enumeration 3514
Isotoukohärkä
enumeration 3515
Jalavajäärä
enumeration 3516
Kaakonnirppu
enumeration 3517
Kaljurankokartukas
enumeration 3518
Karvakukkajäärä
enumeration 3519
Kaskikeiju
enumeration 3520
Kaulussepikkä
enumeration 3521
Kaunokkikärsäkäs
enumeration 3522
Korpikolva
enumeration 3523
Korukeräpallokas
enumeration 3524
Kulokurekiitäjäinen
enumeration 3525
Kuusitäpläjäärä
enumeration 3526
Kyrmysepikkä
enumeration 3527
Kääpäpimikkä
enumeration 3528
Lahokapo
enumeration 3529
Laikkujumi
enumeration 3530
Lattatylppö
enumeration 3531
Lautajäärä
enumeration 3532
Lehmusjäärä
enumeration 3533
Lehtisoukkotylppö
enumeration 3534
Leppäjäärä
enumeration 3535
Liekohärkä
enumeration 3536
Liekosepikkä
enumeration 3537
Lohjanseppä
enumeration 3538
Mäihäkaarnakuoriainen
enumeration 3539
Nahkuri
enumeration 3540
Näsiänjalosoukko
enumeration 3541
Palosysikiitäjäinen
enumeration 3542
Pariukkotylppö
enumeration 3543
Piilolantiainen
enumeration 3544
Pistehaapakaarnuri
enumeration 3545
Pitkälaakatylppö
enumeration 3546
Puistovalekauniainen
enumeration 3547
Purohyrrä
enumeration 3548
Pötkykaarnakuoriainen
enumeration 3549
Rikkipimikkä
enumeration 3550
Ruotsinseppä
enumeration 3551
Salopikkukuntikas
enumeration 3552
Sarvihärö
enumeration 3553
Sarvikeräpallokas
enumeration 3554
Sinijalosoukko
enumeration 3555
Sinipimikkä
enumeration 3556
Somerharvekiitäjäinen
enumeration 3557
Suomenrantusukeltaja
enumeration 3558
Suomupiiloseppä
enumeration 3559
Tammijäärä
enumeration 3560
Tammikairo
enumeration 3561
Tammikukkajäärä
enumeration 3562
Teretylppö
enumeration 3563
Tuomikukko
enumeration 3564
Täplähaiskiainen
enumeration 3565
Täplämustakeiju
enumeration 3566
Ukkokukkajäärä
enumeration 3567
Uppokeiju
enumeration 3568
Vaahterasepikkä
enumeration 3569
Vajeraitasukeltaja
enumeration 3570
Vennajäärä
enumeration 3571
Vienankääpiäinen
enumeration 3572
Vyösepäkäs
enumeration 3573
Vähämustakeiju
enumeration 3574
Välkekauniainen
enumeration 3575
Anotylus fairmairei
enumeration 3576
Anotylus tetracarinatus
enumeration 3577
Anotylus tetratoma
enumeration 3578
Antinhyrrä
enumeration 3579
Atheta castanoptera
enumeration 3580
Corticaria foveola
enumeration 3581
Cryptocephalus nitidulus
enumeration 3582
Cryptophagus obsoletus
enumeration 3583
Cryptophagus populi
enumeration 3584
Gnathoncus nidorum
enumeration 3585
Gonioctena flavicornis
enumeration 3586
Haapaliskokuntikas
enumeration 3587
Haavansahajumi
enumeration 3588
Harmaatulikärsäkäs
enumeration 3589
Helojäärä
enumeration 3590
Hiespiilopää
enumeration 3591
Hietalaakanen
enumeration 3592
Hietamyyräkiitäjäinen
enumeration 3593
Hormukkakirppa
enumeration 3594
Hämeensiemenkiitäjäinen
enumeration 3595
Isolaakasittiäinen
enumeration 3596
Isosinipääkkö
enumeration 3597
Jannensirkeinen
enumeration 3598
Juovapiilopää
enumeration 3599
Jymypallovesiäinen
enumeration 3600
Kallasharvekiitäjäinen
enumeration 3601
Keisarilyhytsiipi
enumeration 3602
Keltanokärsäkäs
enumeration 3603
Kelttopiilopää
enumeration 3604
Kilpukkanälvikäs
enumeration 3605
Kimokorvakärsäkäs
enumeration 3606
Kirjoripesukeltaja
enumeration 3607
Koivukirppa
enumeration 3608
Kuismapiilopää
enumeration 3609
Kuoppakatkokiitäjäinen
enumeration 3610
Kuopparuokokuoriainen
enumeration 3611
Kyhmykorvakärsäkäs
enumeration 3612
Kynsimökärsäkäs
enumeration 3613
Kyrmymerimyyriäinen
enumeration 3614
Kärsämökuoriainen
enumeration 3615
Laakamerimyyriäinen
enumeration 3616
Laidunnirppu
enumeration 3617
Laiduntadelaakanen
enumeration 3618
Lapinsilmähyrrä
enumeration 3619
Lehtipuupääkkö
enumeration 3620
Leppäkelokärsäkäs
enumeration 3621
Lopheros rubens
enumeration 3622
Lounaanjumi
enumeration 3623
Lounaanpyörökärsäkäs
enumeration 3624
Lounakurekiitäjäinen
enumeration 3625
Luhtahärö
enumeration 3626
Luhtasysikiitäjäinen
enumeration 3627
Lähdelaakaripsikkä
enumeration 3628
Lähdepurolaakanen
enumeration 3629
Meligethes exilis
enumeration 3630
Metsävirnakärsäkäs
enumeration 3631
Minttunirppu
enumeration 3632
Mustahälvekäs
enumeration 3633
Mustakehnäkiitäjäinen
enumeration 3634
Mycetophagus atomarius
enumeration 3635
Mykeröpöyrökärsäkäs
enumeration 3636
Naudanlantiainen
enumeration 3637
Ohdakekirppa
enumeration 3638
Laidunvakosonkiainen
enumeration 3639
Pajunnorkkokärsäkäs
enumeration 3640
Pajupiilopää
enumeration 3641
Palpakkoliejukärsäkäs
enumeration 3642
Peurankellokärsäkäs
enumeration 3643
Pikkumerimyyriäinen
enumeration 3644
Pikkunirppu
enumeration 3645
Pitkämerimyyriäinen
enumeration 3646
Puikkohärö
enumeration 3647
Pujopyörökärsäkäs
enumeration 3648
Pulskasantiainen
enumeration 3649
Putkijäärä
enumeration 3650
Pyörörutavesiäinen
enumeration 3651
Päivänkakkaranirppu
enumeration 3652
Raatoisotylppö
enumeration 3653
Rastipöyrökärsäkäs
enumeration 3654
Ratamokuoriainen
enumeration 3655
Rautio
enumeration 3656
Reunustyppyjäärä
enumeration 3657
Ruostenurmikärsäkäs
enumeration 3658
Ruskoantikainen
enumeration 3659
Ruskovirpiäinen
enumeration 3660
Saananhyrrä
enumeration 3661
Salokääpiäinen
enumeration 3662
Saprinus rugifer
enumeration 3663
Saraikkoliejukärsäkäs
enumeration 3664
Sarvipötkykärsäkäs
enumeration 3665
Sukalymykäs
enumeration 3666
Sukaokakärsäkäs
enumeration 3667
Sukasilosonkiainen
enumeration 3668
Sukasnorkkokärsäkäs
enumeration 3669
Suolamyyräkiitäjäinen
enumeration 3670
Suomenpyörökärsäkäs
enumeration 3671
Sysikonnakas
enumeration 3672
Syyläjuurikärsäkäs
enumeration 3673
Tammenjalosoukko
enumeration 3674
Trichonyx sulcicollis
enumeration 3675
Typöleinikkikuoriainen
enumeration 3676
Ukkotöyryläs
enumeration 3677
Vaskihyrrä
enumeration 3678
Vaskikaarniainen
enumeration 3679
Vihertyppyjäärä
enumeration 3680
Vyösyöksykäs
enumeration 3681
Vyöviherikäs
enumeration 3682
Vähähyrrä
enumeration 3683
Vähärosovesiäinen
enumeration 3684
Väripaksureisi
enumeration 3685
Ängelmänälvikäs
enumeration 3700
Haapalatikka
enumeration 3701
Kulolatikka
enumeration 3710
Herhiläinen
enumeration 3711
Jalolehtiäinen
enumeration 3712
Ratamoisolehtiäinen
enumeration 3713
Ukonhattukimalainen
enumeration 3720
Ruskorantakorento
enumeration 3730
Vuorikaskas
enumeration 3731
Alvarikaskas
enumeration 3732
Keulankärkikirvra
enumeration 3800
Hietakivikkohämähäkki
enumeration 3801
Kyhmyristihämähäkki
enumeration 3802
Lettokääpiöhämähäkki
enumeration 3803
Lettorapuhämähäkki
enumeration 3804
Rämeristihämähäkki
enumeration 3900
Isojuoksiainen
enumeration 3901
Tammijuoksiainen
enumeration 3950
Isonieriä
enumeration 3951
Järvilohi
enumeration 3952
Järvitaimen
enumeration 3953
Merilohi
enumeration 3954
Meritaimen
enumeration 3955
Planktonsiika
enumeration 3956
Toutain
enumeration 3957
Rantaneula
enumeration 3970
Harmaasulkukotilo
enumeration 3971
Hienouurresulkukotilo
enumeration 3972
Jokihelmisimpukka
enumeration 3973
Lapinsiemenkotilo
enumeration 3974
Pikkuahmattikotilo
enumeration 3975
Suorasuusulkukotilo
enumeration 3976
Nystysiruetana
enumeration 3977
Tunturisiemenkotilo
enumeration 4000
Ahdeyökkönen
enumeration 4001
Ahokenttäkääriäinen
enumeration 4002
Ahokirjokääriäinen
enumeration 4003
Aholattakoi
enumeration 4004
Ajuruohopussikoi
enumeration 4005
Ajuruohovarsikoi
enumeration 4006
Apilakirjokääriäinen
enumeration 4007
Aroaamukääriäinen
enumeration 4008
Coleophora anatipennella
enumeration 4009
Dyynisukkulakoi
enumeration 4010
Esikkokaitakoi
enumeration 4011
Haapatyttöperhonen
enumeration 4012
Hakakääpiökoi
enumeration 4013
Harjukaitakoi
enumeration 4014
Harmopaatsamamittari
enumeration 4015
Hietahitukoi
enumeration 4016
Hietamittari
enumeration 4017
Hietaneilikkavyökoi
enumeration 4018
Hietikkokenttäkääriäinen
enumeration 4019
Hietikkokoisa
enumeration 4020
Hirvenjuurilaikkukääriäinen
enumeration 4021
Hirvenjuuripussikoi
enumeration 4022
Idänokakoisa
enumeration 4023
Isoarokoisa
enumeration 4024
Isoharmokääriäinen
enumeration 4025
Isopussikoi
enumeration 4026
Jalavakiiltokääriäinen
enumeration 4027
Juovaharjakas
enumeration 4028
Juovapunatäplä
enumeration 4029
Kallioishietakoi
enumeration 4030
Kallioiskätkökääriäinen
enumeration 4031
Kallioissulkanen
enumeration 4032
Kallioistöyhtökoi
enumeration 4033
Kalvaskoisa
enumeration 4034
Kanervapussikoi
enumeration 4035
Karjalanpussikoi
enumeration 4036
Kaunokirjokoi
enumeration 4037
Kaunokkikätkökääriäinen
enumeration 4038
Kaunokkipeilikääriäinen
enumeration 4039
Kaunokkipussikoi
enumeration 4040
Kehnäpussikoi
enumeration 4041
Kenttähietakoi
enumeration 4042
Ketoharmokääriäinen
enumeration 4043
Ketojäytäjäkoi
enumeration 4044
Ketomarunapussikoi
enumeration 4045
Ketopussikoi
enumeration 4046
Ketosukkulakoi
enumeration 4047
Ketovyökoi
enumeration 4048
Ketovälkekoi
enumeration 4049
Kevättynkäkoi
enumeration 4050
Kirjojäytäjäkoi
enumeration 4051
Kirjotäpläkoi
enumeration 4052
Kohokkipussikoi
enumeration 4053
Koiruohokoisa
enumeration 4054
Koiruohopussikoi
enumeration 4055
Kolmitäplähitukoi
enumeration 4056
Kolmiviiruyökkönen
enumeration 4057
Korukaitakoi
enumeration 4058
Koskikirjokääriäinen
enumeration 4059
Kulopussikoi
enumeration 4060
Kultasurviaiskoi
enumeration 4061
Kuukiiltokääriäinen
enumeration 4062
Kuusamakääpiökoi
enumeration 4063
Kuusamaviuhkanen
enumeration 4064
Käpälälattakoi
enumeration 4065
Kärsämöväkäskoisa
enumeration 4066
Angervokääpiökoi
enumeration 4067
Lattamaayökkönen
enumeration 4068
Lehdeskääpiökoi
enumeration 4069
Lehmuskirjokoi
enumeration 4070
Lehmuspikkumittari
enumeration 4071
Lehtokätkökääriäinen
enumeration 4072
Linnunhernetikkukoi
enumeration 4073
Linnunruohokoi
enumeration 4074
Loistokaapuyökkönen
enumeration 4075
Luhtakirjokääriäinen
enumeration 4076
Lustehitukoi
enumeration 4077
Lähdesirvikäs
enumeration 4078
Läppäkääpiökoi
enumeration 4079
Maitekiiltokääriäinen
enumeration 4080
Marunakätkökääriäinen
enumeration 4081
Meiramikoi
enumeration 4082
Meiramipussikoi
enumeration 4083
Meiramisulkanen
enumeration 4084
Minttuhitukoi
enumeration 4085
Myrttipussikoi
enumeration 4086
Mäkihärkkivyökoi
enumeration 4087
Neilikkapussikoi
enumeration 4088
Niittyhumalakääpiökoi
enumeration 4089
Nunnakirjokoisa
enumeration 4090
Nuokkukohokkivyökoi
enumeration 4091
Ojakärsämökenttäkääriäinen
enumeration 4092
Orapaatsamakätkökääriäinen
enumeration 4093
Orapihlajaharsokoi
enumeration 4094
Paahdekiiltokääriäinen
enumeration 4095
Paahdekeulakoi
enumeration 4096
Paahdekääpiökoi
enumeration 4097
Paahdeväkäskoi
enumeration 4098
Paistelatvakääriäinen
enumeration 4099
Pensaikkotaitekoi
enumeration 4100
Piennarhitukoi
enumeration 4101
Piennarpussikoi
enumeration 4102
Pikkuarokoisa
enumeration 4103
Pikkuharmokääriäinen
enumeration 4104
Pikkusinisiipi
enumeration 4105
Pilkkupiiloyökkönen
enumeration 4106
Pohjapikkukultasiipi
enumeration 4107
Puistoseittikoi
enumeration 4108
Pähkinäjäytäjäkoi
enumeration 4109
Päivänkakkarakääriäinen
enumeration 4110
Päivänoutotupsukoi
enumeration 4111
Rantatikkukoi
enumeration 4112
Rusolehtimittari
enumeration 4113
Ruusuaamunkoi
enumeration 4114
Ruusuruohokiitäjä
enumeration 4115
Ruusuruohokääriäinen
enumeration 4116
Rämekarvajalka
enumeration 4117
Saaristoraanumittari
enumeration 4118
Saarnitikkukoi
enumeration 4119
Sademittari
enumeration 4120
Sahahietayökkönen
enumeration 4121
Sauramoviirukoi
enumeration 4122
Sekolattakoi
enumeration 4123
Sokkelokääpäkoi
enumeration 4124
Soukkoheinäkoisa
enumeration 4125
Sumuvirnayökkönen
enumeration 4126
Tammikäärökoisa
enumeration 4127
Tammilatvakääriäinen
enumeration 4128
Tammirullakääriäinen
enumeration 4129
Tervakoisa
enumeration 4130
Tulikukkakoi
enumeration 4131
Tundrahiidekäs
enumeration 4132
Töyräspussikoi
enumeration 4133
Valkokehtokoi
enumeration 4134
Valkoreunapussikoi
enumeration 4135
Valkovyökääriäinen
enumeration 4136
Vallipussikoi
enumeration 4137
Varjomaayökkönen
enumeration 4138
Varjopatinayökkönen
enumeration 4139
Varjosulkanen
enumeration 4140
Verijuurikääpiökoi
enumeration 4141
Verikirjokoisa
enumeration 4142
Viheryökkönen
enumeration 4143
Virnasinisiipi
enumeration 4150
Aitoahdelude
enumeration 4151
Haarniskalude
enumeration 4152
Hietaruutulude
enumeration 4153
Kaakonahdelude
enumeration 4154
Katvelude
enumeration 4155
Kellokimolude
enumeration 4156
Maitetikkulude
enumeration 4157
Masmalohammaslude
enumeration 4158
Mykerökauluslude
enumeration 4159
Nummilatuskalude
enumeration 4160
Nummimarmorilude
enumeration 4161
Nystytikkulude
enumeration 4162
Otakilokkilude
enumeration 4163
Palolatikka
enumeration 4164
Pitkäsiipikirvalude
enumeration 4165
Pohjankorppilude
enumeration 4166
Pähkinäkaitalude
enumeration 4167
Rannikkomataralude
enumeration 4168
Tuhkalatikka
enumeration 4169
Vaaleatikkulude
enumeration 4170
Ahovihermehiläinen
enumeration 4171
Apilakiertomehiläinen
enumeration 4172
Dyyniviholainen
enumeration 4173
Isovihermehiläinen
enumeration 4174
Kanankaalimaamehiläinen
enumeration 4175
Kaunomailapistiäinen
enumeration 4176
Kellonummimehiläinen
enumeration 4177
Keltapipomehiläinen
enumeration 4178
Keltasiimakiertomehiläinen
enumeration 4179
Kirjoloiskimalainen
enumeration 4180
Kirjomailapistiäinen
enumeration 4181
Kirjotöpömehiläinen
enumeration 4182
Kultamaamehiläinen
enumeration 4183
Kultapiiskukiertomehiläinen
enumeration 4184
Kyttyräverhoilijamehiläinen
enumeration 4185
Laikkutöpömehiläinen
enumeration 4186
Lehtoniittymaamehiläinen
enumeration 4187
Mantukiertomehiläinen
enumeration 4188
Mustahevosmuurahainen
enumeration 4189
Mutakiertomehiläinen
enumeration 4190
Muurahaisnäivertäjämehiläinen
enumeration 4191
Nätkelmämaamehiläinen
enumeration 4192
Pihkanverhoilijamehiläinen
enumeration 4193
Pikkuhietamehiläinen
enumeration 4194
Pikkujunki
enumeration 4195
Pisteverimehiläinen
enumeration 4196
Pumpurinuijapistiäinen
enumeration 4197
Punamuurarimehiläinen
enumeration 4198
Purtojuurimaamehiläinen
enumeration 4199
Ruusuvarsiainen
enumeration 4200
Ruusunverhoilijamehiläinen
enumeration 4201
Soikiosimamehiläinen
enumeration 4202
Soikkopipomehiläinen
enumeration 4203
Vaskivakomehiläinen
enumeration 4210
Aaltoritariyökkönen
enumeration 4211
Aarnikiiltokääriäinen
enumeration 4212
Ahokätkökääriäinen
enumeration 4213
Ajuruohosulkanen
enumeration 4214
Arohietayökkönen
enumeration 4215
Haavayrttilattakoi
enumeration 4216
Harjupussikoi
enumeration 4217
Harmohirsiyökkönen
enumeration 4218
Harmokuismayökkönen
enumeration 4219
Harmosuomuyökkönen
enumeration 4220
Heinäratamokoisa
enumeration 4221
Hiilikilvekäs
enumeration 4222
Hirvenjuurikoisa
enumeration 4223
Hirvenjuurisulkanen
enumeration 4224
Häiveperhonen
enumeration 4225
Isomykerökoi
enumeration 4226
Jalavakääpiökoi
enumeration 4227
Jalavamiinakoi
enumeration 4228
Jalavanopsasiipi
enumeration 4229
Jalavapussikoi
enumeration 4230
Jättitalvikääriäinen
enumeration 4231
Kaitavyökoi
enumeration 4232
Kallioispussikoi
enumeration 4233
Kalliolahokoi
enumeration 4234
Kalmosirvikäs
enumeration 4235
Kalvaskeltasiipi
enumeration 4236
Puroriukusirvikäs
enumeration 4237
Kehnämittari
enumeration 4238
Ketolattakoi
enumeration 4239
Kihokkisulkanen
enumeration 4240
Kiiltokeulakoi
enumeration 4241
Kirjojuuriyökkönen
enumeration 4242
Kirjomaayökkönen
enumeration 4243
Koruyökkönen
enumeration 4244
Kultaharjakas
enumeration 4245
Kultalatvakääriäinen
enumeration 4246
Kupariyökkönen
enumeration 4247
Kärsämälaikkukääriäinen
enumeration 4248
Lehtokäärökoisa
enumeration 4249
Lehtotikkukoi
enumeration 4250
Lettopetokoi
enumeration 4251
Luhtasukkulakoi
enumeration 4252
Luumutarhakoi
enumeration 4253
Maitepunatäplä
enumeration 4254
Malipeilikääriäinen
enumeration 4255
Mansikkakääpiökoi
enumeration 4256
Muurainläiskäkoi
enumeration 4257
Mäkihiilikoi
enumeration 4258
Nummisammalkoi
enumeration 4259
Oliivineilikkayökkönen
enumeration 4260
Orapaatsamakääpiökoi
enumeration 4261
Orapaatsamavälkekoi
enumeration 4262
Orapihlajakääpiökoi
enumeration 4263
Paatsamanmarjakääriäinen
enumeration 4264
Pajukkokoisa
enumeration 4265
Palttinahämy-yökkönen
enumeration 4266
Piennarkenttäkääriäinen
enumeration 4267
Piiskuhietakoi
enumeration 4268
Pikkupussikoi
enumeration 4269
Pilkkukoisa
enumeration 4270
Pohjanliuskamittari
enumeration 4271
Pohjanmataramittari
enumeration 4272
Pronssisukkulakoi
enumeration 4273
Punamykerökoi
enumeration 4274
Punapetoyökkönen
enumeration 4275
Puroriippasirvikäs
enumeration 4276
Puroraspikas
enumeration 4277
Purolouhekas
enumeration 4278
Pyörönokisirvikäs
enumeration 4279
Päivänoutokoi
enumeration 4280
Rantapikkumittari
enumeration 4281
Ratamotikkukoi
enumeration 4282
Rikkosulkanen
enumeration 4283
Rimpiputkisirvikäs
enumeration 4284
Ruijannokiperhonen
enumeration 4285
Rytölaukkukoi
enumeration 4286
Rämevihersiipi
enumeration 4287
Saksinseulakas
enumeration 4288
Sinerväruuniyökkönen
enumeration 4289
Sinihuppu
enumeration 4290
Sirosarvekas
enumeration 4291
Suoaamukääriäinen
enumeration 4292
Suomenpeilikääriäinen
enumeration 4293
Suomupussikoi
enumeration 4294
Suoputkisirvikäs
enumeration 4295
Sysiharjakas
enumeration 4296
Taiga-aamukääriäinen
enumeration 4297
Tammensoukkokoisa
enumeration 4298
Tammiritariyökkönen
enumeration 4299
Tammivyömittari
enumeration 4300
Terholatvakääriäinen
enumeration 4301
Tulimittari
enumeration 4302
Tummakärsäkoi
enumeration 4303
Tunturikirjosiipi
enumeration 4304
Valemorsiusyökkönen
enumeration 4305
Varjotupsukoi
enumeration 4306
Vihervaellusyökkönen
enumeration 4307
Vuollepalkonen
enumeration 4308
Vyöneilikkayökkönen
enumeration 4310
Anopleta sodermani
enumeration 4311
Anthaxia godeti
enumeration 4312
Apilapalkokärsäkäs
enumeration 4313
Atheta atomaria
enumeration 4314
Atheta fungicola
enumeration 4315
Atheta marcida
enumeration 4316
Atheta ravilla
enumeration 4317
Atomaria abietina
enumeration 4318
Atomaria clavigera
enumeration 4319
Atomaria elongatula
enumeration 4320
Atomaria pseudaffinis
enumeration 4321
Atrecus longiceps
enumeration 4322
Catops longulus
enumeration 4323
Cercyon emarginatus
enumeration 4324
Cis micans
enumeration 4325
Colon barnevillei
enumeration 4326
Corticaria fennica
enumeration 4327
Cryptophagus fuscicornis
enumeration 4328
Cryptophagus lysholmi
enumeration 4329
Dienerella clathrata
enumeration 4330
Eledona agricola
enumeration 4331
Eledona apicalis
enumeration 4332
Enicmus lundbladi
enumeration 4333
Epuraea longiclavis
enumeration 4334
Epuraea longula
enumeration 4335
Epuraea rufobrunnea
enumeration 4336
Haapajäärä
enumeration 4337
Harmaalitukkakärsäkäs
enumeration 4338
Heinäkirppa
enumeration 4339
Hernenirppu
enumeration 4340
Hietaseppä
enumeration 4341
Hietatöyryläs
enumeration 4342
Hohtojalokuoriainen
enumeration 4343
Hoikkamyyräkiitäjäinen
enumeration 4344
Hoikkatakukas
enumeration 4345
Hypulus bifasciatus
enumeration 4346
Häiväpiiloseppä
enumeration 4347
Hämykärsäkäs
enumeration 4348
Idänmantukuntikas
enumeration 4349
Idäntähtikirjaaja
enumeration 4350
Ischnoglossa obscura
enumeration 4351
Isokuismakuoriainen
enumeration 4352
Isosaarnenniluri
enumeration 4353
Kangaskärsäkäs
enumeration 4354
Kapohaaskavaajakas
enumeration 4355
Karvahernekärsäkäs
enumeration 4356
Karvari
enumeration 4357
Ketolahopoukko
enumeration 4358
Kulosirkeinen
enumeration 4359
Kuusiokirppa
enumeration 4360
Laikkusinipääkkö
enumeration 4361
Lapinkorvakärsäkäs
enumeration 4362
Lehmuksenoksajäärä
enumeration 4363
Lehtokuonokärsäkäs
enumeration 4364
Lehtolesiäinen
enumeration 4365
Leinikkiliejukärsäkäs
enumeration 4366
Leppäkaarnuri
enumeration 4367
Leptusa ruficollis
enumeration 4368
Liogluta longiuscula
enumeration 4369
Liogluta pagana
enumeration 4370
Lordithon pulchellus
enumeration 4371
Lordithon trinotatus
enumeration 4372
Luhtasysikiitäjäinen
enumeration 4373
Micridium halidaii
enumeration 4374
Mustalitukärsäkäs
enumeration 4375
Mustaturkkilo
enumeration 4376
Niinijäärä
enumeration 4377
Ontonmantukuntikas
enumeration 4378
Palojahkiainen
enumeration 4379
Peilitylppö
enumeration 4380
Phloiotrya rufipes
enumeration 4381
Pikkusaarnenniluri
enumeration 4382
Poppelinnorkkokärsäkäs
enumeration 4383
Ptiliolum caledonicum
enumeration 4384
Puromyyriäinen
enumeration 4385
Purupimikkä
enumeration 4386
Rusopiilopää
enumeration 4387
Siljokuoriainen
enumeration 4388
Sphaerosoma pilosum
enumeration 4389
Suomunirppu
enumeration 4390
Tadelantiainen
enumeration 4391
Tammikatkiainen
enumeration 4392
Torakkaloisikka
enumeration 4393
Tulikukkakirppa
enumeration 4394
Tähtimökärsäkäs
enumeration 4395
Täpläantikainen
enumeration 4396
Vaaleasydänkiitäjäinen
enumeration 4397
Virnakärsäkäs
enumeration 4400
Ajuruohoruskolude
enumeration 4401
Hartokesakkolude
enumeration 4402
Hietikkomataralude
enumeration 4403
Hoikkasuomulude
enumeration 4404
Härkälude
enumeration 4405
Iltahohtolude
enumeration 4406
Jalavakaitalude
enumeration 4407
Jäkäläkerilude
enumeration 4408
Kalvaslude
enumeration 4409
Karvaraitalude
enumeration 4410
Katvenaskalilude
enumeration 4411
Kiiltojuoksulude
enumeration 4412
Kiitäjäislude
enumeration 4413
Koipeloinen
enumeration 4414
Kuorilatikka
enumeration 4415
Kyyröslude
enumeration 4416
Kärsämösiimalude
enumeration 4417
Latolude
enumeration 4418
Lehmuslude
enumeration 4419
Lehtokauluslude
enumeration 4420
Lemmikkilude
enumeration 4421
Leppäkaitalude
enumeration 4422
Leveäharmolude
enumeration 4423
Liekolaikkulude
enumeration 4424
Luisturi
enumeration 4425
Mellalaikkulude
enumeration 4426
Nokipihkalude
enumeration 4427
Orvokkilude
enumeration 4428
Palkohammaslude
enumeration 4429
Pamppuharmolude
enumeration 4430
Piennarmataralude
enumeration 4431
Punkahyppylude
enumeration 4432
Päivännoutolude
enumeration 4433
Ruskomarmorilude
enumeration 4434
Saarninokkalude
enumeration 4435
Sammalhitulude
enumeration 4436
Suolakkolude
enumeration 4437
Syysmarmorilude
enumeration 4438
Tappiruskolude
enumeration 4439
Toukohohtolude
enumeration 4440
Tummajuoksulude
enumeration 4441
Tummaraitamalluainen
enumeration 4442
Tummasuomulude
enumeration 4443
Tädykelude
enumeration 4444
Töyräslude
enumeration 4445
Viirukangaslude
enumeration 4446
Caliroa cothurnata
enumeration 4447
Eriocampa umbratica
enumeration 4448
Hammasnummimehiläinen
enumeration 4449
Hentopipomehiläinen
enumeration 4450
Heptamelus ochroleucus
enumeration 4451
Hietikkoiskosmehiläinen
enumeration 4452
Hietikkoverhoilijamehiläinen
enumeration 4453
Jänövyömehiläinen
enumeration 4454
Keisarikavaltajapistiäinen
enumeration 4455
Ketoiskosmehiläinen
enumeration 4456
Kirjojunki
enumeration 4457
Kotilotöpömehiläinen
enumeration 4458
Kääpiöverimehiläinen
enumeration 4459
Laastiseinämehiläinen
enumeration 4460
Lehtomuurarimehiläinen
enumeration 4461
Macrophya rufipes
enumeration 4462
Marskiviholainen
enumeration 4463
Megarhyssa rixator
enumeration 4464
Megarhyssa superba
enumeration 4465
Mustatöpömehiläinen
enumeration 4466
Nematinus bilineatus
enumeration 4467
Neurotoma iridescens
enumeration 4468
Nirhaperämehiläinen
enumeration 4469
Paksupäänäivertäjämehiläinen
enumeration 4470
Pihkahuopamehiläinen
enumeration 4471
Pikkutöpömehiläinen
enumeration 4472
Pikonema insigne
enumeration 4473
Posliinisimamehiläinen
enumeration 4474
Pristiphora robusta
enumeration 4475
Puolukkamaamehiläinen
enumeration 4476
Pyöröverhoilijamehiläinen
enumeration 4477
Ruosteverimehiläinen
enumeration 4478
Sirex atricornis
enumeration 4479
Suomenkuusipistiäinen
enumeration 4480
Sylkisahiainen
enumeration 4481
Cladius aeneus
enumeration 4482
Tundrakimalainen
enumeration 4483
Uralinkimalainen
enumeration 4484
Varjokuusipistiäinen
enumeration 4485
Varjosimamehiläinen
enumeration 4490
Aphis serpylli
enumeration 4491
Callipterinella minutissima
enumeration 4492
Hietikkosarakirva
enumeration 4493
Masmalokirva
enumeration 4494
Monaphis antennata
enumeration 4495
Therioaphis brachytricha
enumeration 4496
Tinocallis nevskyi
enumeration 4497
Tinocallis platani
enumeration 4498
Uroleucon murale
enumeration 4500
Kuukkeli
enumeration 4501
Lapinsirri
enumeration 4502
Metso
enumeration 4503
Pilkkasiipi
enumeration 4504
Pohjantikka
enumeration 4505
Riekko
enumeration 4506
Suokukko
enumeration 4507
Tylli
enumeration 4508
Uuttukyyhky
enumeration 4570
Aarnivilistäjä
enumeration 4571
Koivukauniainen
enumeration 4572
Pikakirjoittaja
enumeration 4573
Pohjanjäärä
enumeration 4574
Sysipimikkä
enumeration 4575
Vihertylppyjäärä
enumeration 4576
Vinhakiitäjäinen
enumeration 4600
Etelävalkotäpläpaksupää
enumeration 4601
Helmihopeatäplä
enumeration 4602
Keisarinviitta
enumeration 4603
Keltatäplähiipijä
enumeration 4604
Muurainhopeatäplä
enumeration 4605
Rahkahopeatäplä
enumeration 4606
Suokirjosiipi
enumeration 4607
Suonokiperhonen
enumeration 5000
Ampuhaukka
enumeration 5001
Harmaapäätikka
enumeration 5002
Kaakkuri
enumeration 5003
Kehrääjä
enumeration 5004
Koskikara
enumeration 5005
Kuikka
enumeration 5006
Mustalintu
enumeration 5007
Nuolihaukka
enumeration 5008
Peltopyy
enumeration 5009
Pikkusieppo
enumeration 5010
Pikkutikka
enumeration 5011
Punakuiri
enumeration 5012
Pyrstötiainen
enumeration 5013
Selkälokki
enumeration 5014
Sääksi
enumeration 5015
Tuulihaukka
enumeration 5016
Isolepinkäinen
enumeration 5017
Jänkäsirriäinen
enumeration 5018
Kaulushaikara
enumeration 5019
Keräkurmitsa
enumeration 5020
Kivitasku
enumeration 5021
Käki
enumeration 5022
Lapintiainen
enumeration 5023
Mehiläishaukka
enumeration 5024
Metsähanhi
enumeration 5025
Nokkavarpunen
enumeration 5026
Pensastasku
enumeration 5027
Pikkulepinkäinen
enumeration 5028
Ruskosuohaukka
enumeration 5029
Sepelrastas
enumeration 5030
Sinisuohaukka
enumeration 5031
Teeri
enumeration 5032
Varpunen
enumeration 5033
Viiksitimali
enumeration 5100
Euroopanmajava
enumeration 5101
Ilves
enumeration 5102
Itämerennorppa
enumeration 5103
Karhu
enumeration 5104
Liito-orava
enumeration 5105
Metsäpeura
enumeration 5106
Saukko
enumeration 5107
Hilleri
enumeration 5200
Etelänpurohopeatäplä
enumeration 5201
Juurilasisiipi
enumeration 5202
Pikkuapollo
enumeration 5203
Pohjanvalkotäpläpaksupää
enumeration 5204
Punakeltaverkkoperhonen
enumeration 5205
Raitalasisiipi
enumeration 5206
Tundrasinisiipi
enumeration 5207
Tyräkkikääriäinen
enumeration 5208
Aaltopikkumittari
enumeration 5209
Aurinkoyökkönen
enumeration 5210
Haavantuhooja
enumeration 5211
Heisinmiinaajakoi
enumeration 5212
Hietapussikoi
enumeration 5213
Hirvenputkikoi
enumeration 5214
Huhtasinisiipi
enumeration 5215
Isoraanumittari
enumeration 5216
Jalavakartanokoi
enumeration 5217
Jalavavalekääriäinen
enumeration 5218
Jatulivesiperho
enumeration 5219
Jussinpussikoi
enumeration 5220
Jäkkäränkehrääjäkoi
enumeration 5221
Jäkälämittari
enumeration 5222
Kaakonkoisa
enumeration 5223
Kaakonlasisiipi
enumeration 5224
Kaarnakääpiökoi
enumeration 5225
Kalmokääriäinen
enumeration 5226
Karjalanallaskehrääjä
enumeration 5227
Keltaselkämittari
enumeration 5228
Keltatäpläsiilikehrääjä
enumeration 5229
Kenttäkirjokoisa
enumeration 5230
Ketoheinäkoi
enumeration 5231
Kierrepussikas
enumeration 5232
Kirjopikkumittari
enumeration 5233
Kirjoverkkoperhonen
enumeration 5234
Kulosukkulakoi
enumeration 5235
Kultayökkönen
enumeration 5236
Kuusamamittari
enumeration 5237
Kuuyökkönen
enumeration 5238
Kääpäkoi
enumeration 5239
Kairansirvikäs
enumeration 5240
Lehtomiinaajakoi
enumeration 5241
Linnunruohoyökkönen
enumeration 5242
Luhtakultasiipi
enumeration 5243
Luumittari
enumeration 5244
Maitenunnakoi
enumeration 5245
Marunatöyhtökoi
enumeration 5246
Mäkiokamittari
enumeration 5247
Nevaheinäkoi
enumeration 5248
Nummijuuriyökkönen
enumeration 5249
Nunnamittari
enumeration 5250
Nätkelmäpunatäplä
enumeration 5251
Ohdakesulkanen
enumeration 5252
Omenakääpiökoi
enumeration 5253
Oulunhormikas
enumeration 5254
Pantterimittari
enumeration 5255
Pellavakätkökääriäinen
enumeration 5256
Pihlajayökkönen
enumeration 5257
Pikkununnakoi
enumeration 5258
Pohjanharmoyökkönen
enumeration 5259
Pohjansirvikäs
enumeration 5260
Poppelikääröyökkönen
enumeration 5261
Punakoisa
enumeration 5262
Purtojuurisurviaiskoi
enumeration 5263
Pähkämökääriäinen
enumeration 5264
Ketotöyhtökoi
enumeration 5265
Ruskopaatsamamittari
enumeration 5266
Ruskotäpläkoi
enumeration 5267
Ruso-olkiyökkönen
enumeration 5268
Rusoharmoyökkönen
enumeration 5269
Rusokiiltoyökkönen
enumeration 5270
Ruutumäkiyökkönen
enumeration 5271
Rämekulmumittari
enumeration 5272
Rämelehtimittari
enumeration 5273
Siulasirvikäs
enumeration 5274
Suotarhayökkönen
enumeration 5275
Tammenlehtikehrääjä
enumeration 5276
Tammenmiinaajakoi
enumeration 5277
Tammikuorikoisa
enumeration 5278
Tammikäärökoisa
enumeration 5279
Tammilaahusyökkönen
enumeration 5280
Tammipiiloyökkönen
enumeration 5281
Tammipikkumittari
enumeration 5282
Tummahäränsilmä
enumeration 5283
Tummakirjosiipi
enumeration 5284
Tuomiyökkönen
enumeration 5285
Täplätarhayökkönen
enumeration 5286
Täpläverkkoperhonen
enumeration 5287
Vaaleapuuyökkönen
enumeration 5288
Viherämittari
enumeration 5290
Keto-okasirkka
enumeration 5291
Tarhaokasirkka
enumeration 5300
Aarnilahokukkakärpänen
enumeration 5301
Dyynikarikekärpänen
enumeration 5302
Idänkurokärpänen
enumeration 5303
Ketokorsikärpänen
enumeration 5304
Ketolahokukkakärpänen
enumeration 5305
Ketopetokärpänen
enumeration 5306
Ketotikarikärpänen
enumeration 5307
Lahokantokärpänen
enumeration 5308
Laidunpetokärpänen
enumeration 5309
Lehtipuukukkakärpänen
enumeration 5310
Lähdetanhukärpänen
enumeration 5311
Mahlakääpäkärpänen
enumeration 5312
Metsäkurokärpänen
enumeration 5313
Niittykurokärpänen
enumeration 5314
Niittytikarikärpänen
enumeration 5315
Pistiäislahokukkakärpänen
enumeration 5316
Pohjankurokärpänen
enumeration 5317
Pohjanpetokärpänen
enumeration 5318
Purokurokärpänen
enumeration 5319
Phtriria pulicaria
enumeration 5400
Idänpurokorri
enumeration 5401
Isoukonkorento
enumeration 5402
Jokisurviainen
enumeration 5403
Kalvasskorpionikorento
enumeration 5404
Kääpiötytönkorento
enumeration 5405
Outasurviainen
enumeration 5406
Petosurviainen
enumeration 5407
Pohjankorri
enumeration 5408
Pohjanpurosurviainen
enumeration 5409
Puolansukeltajasurviainen
enumeration 5410
Tummanyhäsurviainen
enumeration 5411
Tundrakiiltokorento
enumeration 5412
Vähäkirjokorri
enumeration 5413
Eteläpikkusurviainen
enumeration 5414
Hoikkasinikorento
enumeration 5415
Isopurosurviainen
enumeration 5416
Verisyyskorento
enumeration 5450
Ahvenansepikkä
enumeration 5451
Aitojäärä
enumeration 5452
Aitoristikiitäjäinen
enumeration 5453
Haapasyöksykäs
enumeration 5454
Hammasjahkiainen
enumeration 5455
Harjukaraseppä
enumeration 5456
Hartianärviäinen
enumeration 5457
Hartosienipimikkä
enumeration 5458
Havuhuppukuoriainen
enumeration 5459
Havukauniainen
enumeration 5460
Havulahokärsäkäs
enumeration 5461
Hehkuseppä
enumeration 5462
Helmaruokokuoriainen
enumeration 5463
Helolantiainen
enumeration 5464
Heloseppä
enumeration 5465
Hentokuorihärö
enumeration 5466
Hetelyhytsiipi
enumeration 5467
Hietalantiainen
enumeration 5468
Hoikkamyyriäinen
enumeration 5469
Hämytaitosukeltaja
enumeration 5470
Idänkukkajäärä
enumeration 5471
Idänlahopoukko
enumeration 5472
Idänvaajapimikkä
enumeration 5473
Idänvalekauniainen
enumeration 5474
Isohukka
enumeration 5475
Isokiiltopisarainen
enumeration 5476
Isokuoksanen
enumeration 5477
Isomustakeiju
enumeration 5478
Isopehkiäinen
enumeration 5479
Isovalekääpiäinen
enumeration 5480
Isovesiäinen
enumeration 5481
Jumiloisikka
enumeration 5482
Juomumäihiäinen
enumeration 5483
Jurokuoriainen
enumeration 5484
Juurimantuainen
enumeration 5485
Kaltiotaitosukeltaja
enumeration 5486
Kalvaskeräpallokas
enumeration 5487
Kamomillakärsäkäs
enumeration 5488
Karvajääriäinen
enumeration 5489
Kaukosyöksykäs
enumeration 5490
Keltalaitapiilopää
enumeration 5491
Keltanopiilopää
enumeration 5492
Keltasukaskääpiäinen
enumeration 5493
Ketosyrvekiitäjäinen
enumeration 5494
Kiiltovalekas
enumeration 5495
Kilpitaitosukeltaja
enumeration 5496
Kirjoimikkäkärsäkäs
enumeration 5497
Kirjokonnakas
enumeration 5498
Kirjokääpäkeiju
enumeration 5499
Kirjosukkulainen
enumeration 5500
Koivukelokärsäkäs
enumeration 5501
Kulokauniainen
enumeration 5502
Kulonyhäkäs
enumeration 5503
Kultaruokokuoriainen
enumeration 5504
Kunttalantiainen
enumeration 5505
Kupokiitäjäinen
enumeration 5506
Kuusenlaakavilistäjä
enumeration 5507
Kytysukkulainen
enumeration 5508
Kätköpää
enumeration 5509
Lahopimikkä
enumeration 5510
Laidunsieniäinen
enumeration 5511
Lehtoliskokuntikas
enumeration 5512
Lehtopirkko
enumeration 5513
Leppäkauniainen
enumeration 5514
Lepänpisarpirkko
enumeration 5515
Lettokiitäjäinen
enumeration 5516
Liivapimikkä
enumeration 5517
Lounalantiainen
enumeration 5518
Lounerutavesiäinen
enumeration 5519
Lovikerri
enumeration 5520
Luhtahaiskiainen
enumeration 5521
Luisurutakärsäkäs
enumeration 5522
Lymykuoriainen
enumeration 5523
Läikkäkarvasieniäinen
enumeration 5524
Lännenkarvapehkiäinen
enumeration 5525
Lännenvaajapimikkä
enumeration 5526
Mantulantiainen
enumeration 5527
Manturosolaakanen
enumeration 5528
Marmorikuoriainen
enumeration 5529
Monipistehaapsanen
enumeration 5530
Murroskolva
enumeration 5531
Mustasarviseppä
enumeration 5532
Mustatattiainen
enumeration 5533
Mäntyhuppukuoriainen
enumeration 5534
Mörökilpikuoriainen
enumeration 5535
Nummikärsäkäs
enumeration 5536
Nystyhaiskiainen
enumeration 5537
Oranssiseppä
enumeration 5538
Orjalapevalekas
enumeration 5539
Orpohaaskavaajakas
enumeration 5540
Orvoisotylppö
enumeration 5541
Outorääpetylppö
enumeration 5542
Paahdelantiainen
enumeration 5543
Paistepirkko
enumeration 5544
Pajusepikkä
enumeration 5545
Palleruokokuoriainen
enumeration 5546
Palpakkokuoriainen
enumeration 5547
Perminseppä
enumeration 5548
Pesälesiäinen
enumeration 5549
Piilopääaatukainen
enumeration 5550
Piirtopiilopää
enumeration 5551
Pikkuharjuniluri
enumeration 5552
Pikkuimikkäkärsäkäs
enumeration 5553
Pikkujaakko
enumeration 5554
Pikkukaarisukeltaja
enumeration 5555
Pikkukantohärkä
enumeration 5556
Pikkukapolaakanen
enumeration 5557
Pikkukirjonirppu
enumeration 5558
Pikkupeilikiitäjäinen
enumeration 5559
Pikkurutakärsäkäs
enumeration 5560
Pikkusavipimikkä
enumeration 5561
Pitkähukka
enumeration 5562
Piurukuoriainen
enumeration 5563
Pohjankuusijäärä
enumeration 5564
Pohjantyppyjäärä
enumeration 5565
Porrokirppa
enumeration 5566
Pulskahelysieniäinen
enumeration 5567
Punalantiainen
enumeration 5568
Punaviherikäs
enumeration 5569
Puolanliejukärsäkäs
enumeration 5570
Pyöröliejukärsäkäs
enumeration 5571
Pärnäjäärä
enumeration 5572
Pörrölyhytsiipi
enumeration 5573
Rahkahyrrä
enumeration 5574
Raitasepikkä
enumeration 5575
Rimpikuoriainen
enumeration 5576
Ristipiilopää
enumeration 5577
Rosopehkiäinen
enumeration 5578
Rosotadelaakanen
enumeration 5579
Ruutukärsäkäs
enumeration 5580
Saloihrakuoriainen
enumeration 5581
Salpajäärä
enumeration 5582
Sarvimantukuntikas
enumeration 5583
Siilinuppo
enumeration 5584
Silokeräkärsäkäs
enumeration 5585
Silotadelaakanen
enumeration 5586
Sinikauniainen
enumeration 5587
Sittaukkotylppö
enumeration 5588
Soikokääpiösukeltaja
enumeration 5589
Sokkokuoriainen
enumeration 5590
Suikujuovasukeltaja
enumeration 5591
Suotaitosukeltaja
enumeration 5592
Suruhaiskiainen
enumeration 5593
Surunirppu
enumeration 5594
Sydänpiilopää
enumeration 5595
Sysipirkko
enumeration 5596
Syyssirkeinen
enumeration 5597
Särkkälantiainen
enumeration 5598
Tadehaaskavaajakas
enumeration 5599
Takkutiera
enumeration 5600
Tammiarpitylppö
enumeration 5601
Tammijahkiainen
enumeration 5602
Tuomenpisarpirkko
enumeration 5603
Turjanmyyriäinen
enumeration 5604
Turjansirkeinen
enumeration 5605
Tylppäkilpukkainen
enumeration 5606
Täpläjalokuoriainen
enumeration 5607
Täpläkukkajäärä
enumeration 5608
Uharimyyriäinen
enumeration 5609
Ukkomultapallokas
enumeration 5610
Ukonkyrmykärsäkäs
enumeration 5611
Uurosysikiitäjäinen
enumeration 5612
Vaihtolymykäs
enumeration 5613
Vakohaapakaarnuri
enumeration 5614
Vakoliejukärsäkäs
enumeration 5615
Vantaanripsikkä
enumeration 5616
Varipisarsukeltaja
enumeration 5617
Vaskikuoksanen
enumeration 5618
Ventoharvekiitäjäinen
enumeration 5619
Venäännupiainen
enumeration 5620
Verijäärä
enumeration 5621
Veriseppä
enumeration 5622
Viherkehnäkiitäjäinen
enumeration 5623
Vihviläliejukärsäkäs
enumeration 5624
Viirusienivaajakas
enumeration 5625
Viitosaatukainen
enumeration 5626
Vironkeiju
enumeration 5627
Vuoksenhyrrä
enumeration 5628
Vyöpiiloseppä
enumeration 5629
Vyösieniäinen
enumeration 5630
Vähämultapallokas
enumeration 5631
Yrttijäärä
enumeration 5700
Kalvasskorpionikorento
enumeration 5750
Aarnilatikka
enumeration 5751
Ajuruohovarjolude
enumeration 5752
Hietavarjolude
enumeration 5753
Hietikkonatalude
enumeration 5754
Hietikkopiilolude
enumeration 5755
Jallalude
enumeration 5756
Kaskilatikka
enumeration 5757
Kenttävarjolude
enumeration 5758
Ketovarjolude
enumeration 5759
Kirjopiilolude
enumeration 5760
Korsilude
enumeration 5761
Kulmatyppylude
enumeration 5762
Lamparepikkumalluainen
enumeration 5763
Liekolude
enumeration 5764
Litikka
enumeration 5765
Nätkelmäpallelude
enumeration 5766
Pohjanpikkumalluainen
enumeration 5767
Puropikkumalluainen
enumeration 5768
Pähkämönurmilude
enumeration 5769
Ruskolatikka
enumeration 5770
Suovesimittari
enumeration 5771
Synkkälatikka
enumeration 5772
Virtalude
enumeration 5773
Virtavesimittari
enumeration 5790
Hammashietapistiäinen
enumeration 5791
Hietamauriainen
enumeration 5792
Hämeenkuusamavarviainen
enumeration 5793
Idänisolehtiäinen
enumeration 5794
Idänmaamehiläinen
enumeration 5795
Idänmailapistiäinen
enumeration 5796
Isopipomehiläinen
enumeration 5797
Juhannuskimalainen
enumeration 5798
Jymyleikkurimehiläinen
enumeration 5799
Kaakonmaamehiläinen
enumeration 5800
Kaakonvakomehiläinen
enumeration 5801
Katkosarvilehtiäinen
enumeration 5802
Kaunokudospistiäinen
enumeration 5803
Keltaisolehtiäinen
enumeration 5804
Keltatäpläkiho
enumeration 5805
Kerinuijapistiäinen
enumeration 5806
Ketokudospistiäinen
enumeration 5807
Keulankärkivarviainen
enumeration 5808
Kiilamehiläinen
enumeration 5809
Kiiltokoloampiainen
enumeration 5810
Kiiltotäpläpistiäinen
enumeration 5811
Kimmelnuijapistiäinen
enumeration 5812
Kirjoheinälehtiäinen
enumeration 5813
Kirjokoloampiainen
enumeration 5814
Kirjosorjoampiainen
enumeration 5815
Korunuijapistiäinen
enumeration 5816
Kuoppasorjoampiainen
enumeration 5817
Kuusamankudospistiäinen
enumeration 5818
Kääpiökultiainen
enumeration 5819
Lehtiäishietapistiäinen
enumeration 5820
Lehtokuusamavarviainen
enumeration 5821
Loissahiainen
enumeration 5822
Lysmypistiäinen
enumeration 5823
Metsäomenavarviainen
enumeration 5824
Mäntykiitäjäkiho
enumeration 5825
Nummimehiläinen
enumeration 5826
Nykäpistiäinen
enumeration 5827
Otapipomehiläinen
enumeration 5828
Pajumailapistiäinen
enumeration 5829
Pikkuiskosmehiläinen
enumeration 5830
Pikkupuukkopistiäinen
enumeration 5831
Pikkusorjoampiainen
enumeration 5832
Pikkusäiläpistiäinen
enumeration 5833
Poppelikiitäjäkiho
enumeration 5834
Pulskamailapistiäinen
enumeration 5835
Punajunki
enumeration 5836
Päistärpistiäinen
enumeration 5837
Raudikkopistiäinen
enumeration 5838
Ritarikiho
enumeration 5839
Ruusuruohokiertomehiläinen
enumeration 5840
Ruusuruohomaamehiläinen
enumeration 5841
Sammalkimalainen
enumeration 5842
Seljakirvapistiäinen
enumeration 5843
Silmäkiitäjäkiho
enumeration 5844
Silomehiläinen
enumeration 5845
Silosäihkypistiäinen
enumeration 5846
Suomenkirvapistiäinen
enumeration 5847
Syreenikiitäjäkiho
enumeration 5848
Sysimaamehiläinen
enumeration 5849
Tammilehtiäinen
enumeration 5850
Tarhaloiskimalainen
enumeration 5851
Täpläisolehtiäinen
enumeration 5852
Urakoloampiainen
enumeration 5853
Vaskinuijapistiäinen
enumeration 5854
Verijuurivarsiainen
enumeration 5855
Viherpyörökultiainen
enumeration 5860
Reuterinharsokorento
enumeration 5861
Valjurantakorento
enumeration 5862
Kalvaskirvakorento
enumeration 5863
Lehtokoikorento
enumeration 5864
Pikipäävahiainen
enumeration 5865
Hietikkonatakaskas
enumeration 5866
Hietikkosarakaskas
enumeration 5867
Idänketokaskas
enumeration 5868
Pohjanaarnikaskas
enumeration 5869
Tumma-aarnikaskas
enumeration 5870
Aarnivaleskorpioni
enumeration 5871
Idänriippuhämähäkki
enumeration 5872
Irlanninkääpiöhämähäkki
enumeration 5873
Isoristihämähäkki
enumeration 5874
Jäkäläkääpiöhämähäkki
enumeration 5875
Jättirapuhämähäkki
enumeration 5876
Kalkkikääpiöhämähäkki
enumeration 5877
Kalvasriippuhämähäkki
enumeration 5878
Karjalankääpiöhämähäkki
enumeration 5879
Kosteikkovarpuhämähäkki
enumeration 5880
Kurjenpolvihämähäkki
enumeration 5881
Kuusamonkääpiöhämähäkki
enumeration 5882
Kärppähämähäkki
enumeration 5883
Lehtokääpiöhämähäkki
enumeration 5884
Lehtopussihämähäkki
enumeration 5885
Letto-okajalkahämähäkki
enumeration 5886
Lounaanvarpuhämähäkki
enumeration 5887
Luolahämähäkki
enumeration 5888
Muurahaiskiiltohämähäkki
enumeration 5889
Nummimuurahaishämähäkki
enumeration 5890
Onkaloriippuhämähäkki
enumeration 5891
Pohjanhyppyhämähäkki
enumeration 5892
Pohjanpimentohämähäkki
enumeration 5893
Rahkakääpiöhämähäkki
enumeration 5894
Rinnekiiltohämähäkki
enumeration 5895
Rinnevarpuhämähäkki
enumeration 5896
Kalkkikivikkohämähäkki
enumeration 5897
Luotohyppyhämähäkki
enumeration 5898
Punakivikkohämähäkki
enumeration 5899
Täplälouhikkohämähäkki
enumeration 5900
Vaellussiika
enumeration 5901
Vimpa
enumeration 5902
Harjus
enumeration 5903
Järvisiika
enumeration 5904
Nahkiainen
enumeration 5905
Nieriä
enumeration 5950
Etelänhernesimpukka
enumeration 5951
Hoikkasarvikotilo
enumeration 5952
Kaksihammaskotilo
enumeration 5953
Kalkkisiemenkotilo
enumeration 5954
Kapeasiemenkotilo
enumeration 5955
Kristallikotilo
enumeration 5956
Kääpiösarvikotilo
enumeration 5957
Laukkakotilo
enumeration 5958
Lettosiemenkotilo
enumeration 5959
Leveäkierrekiiltokotilo
enumeration 5960
Litteäkristallikotilo
enumeration 5961
Pienisiemenkotilo
enumeration 5962
Piikkikotilo
enumeration 5963
Pohjansiemenkotilo
enumeration 5964
Syvännehernesimpukka
enumeration 5965
Viherkiiltokotilo
enumeration 5966
Vuollejokisimpukka
enumeration 5967
Lasilimaetana
enumeration 5968
Metsäharjaetana
enumeration 5969
Pikkupoimusulkukotilo
enumeration 5970
Seitsenhammasseimenkotilo
enumeration 5971
Soikeasirokotilo
enumeration 5972
Soukkojokisimpukka
enumeration 5973
Uurteiskotilo
enumeration 5974
Valkokylkietana
enumeration 5975
Valkonauhakotilo
enumeration 5999
Tunnistamaton eläinlaji
enumeration 6000
Ahomansikka
enumeration 6001
Karpalo
enumeration 6002
Lakka
enumeration 6003
Mesimarja
enumeration 6004
Mustikka
enumeration 6005
Puolukka
enumeration 6006
Tyrni
enumeration 6007
Vadelma
enumeration 6019
Muu marja
enumeration 6020
Haperot
enumeration 6021
Isohapero
enumeration 6022
Kangashapero
enumeration 6023
Keltahapero
enumeration 6024
Viinihapero
enumeration 6030
Huhtasieni
enumeration 6031
Keltavahvero
enumeration 6032
Korvasieni
enumeration 6033
Lampaankääpä
enumeration 6034
Kehnäsieni
enumeration 6035
Mesisienet
enumeration 6036
Mustavahakas
enumeration 6050
Rouskut
enumeration 6051
Haaparouskut
enumeration 6052
Kangasrousku
enumeration 6053
Karvarousku
enumeration 6054
Leppärouskut
enumeration 6060
Mustatorvisieni
enumeration 6061
Suppilovahvero
enumeration 6070
Tatit
enumeration 6071
Herkkutatit
enumeration 6072
Kangastatti
enumeration 6073
Punikkitatit
enumeration 6074
Voitatti
enumeration 6080
Vaaleaorakas
enumeration 6098
Muu ruokasieni
enumeration 6099
Muu sieni
enumeration 6100
Isohirvenjäkälä/Islanninjäkälä
enumeration 6101
Kamomillasaunio
enumeration 6102
Kanerva
enumeration 6103
Kultapiisku
enumeration 6104
Lillukka
enumeration 6105
Maitohorsma
enumeration 6106
Mesiangervo
enumeration 6107
Mustaherukka
enumeration 6108
Nokkonen
enumeration 6109
Peltokorte
enumeration 6110
Poimulehti
enumeration 6111
Puna-apila
enumeration 6112
Siankärsämö
enumeration 6113
Sianpuolukka
enumeration 6114
Suopursu
enumeration 6115
Valkoapila
enumeration 6116
Voikukka
enumeration 6117
Vuohenputki
enumeration 6200
Jäkälä
enumeration 6201
Keto- ja niittykasvit
enumeration 6202
Kääpä
enumeration 6203
Mahla
enumeration 6204
Pihka
enumeration 6205
Sammal
enumeration 6300
Katajapensas
enumeration 6301
Koiranheisi
enumeration 6302
Korpipaatsama
enumeration 6303
Lehtokuusama
enumeration 6304
Näsiä
enumeration 6305
Pajupensas
enumeration 6306
Pähkinäpensas
enumeration 6307
Taikinamarja
enumeration 6308
Terttuselja
enumeration 6309
Kotkansiipi
enumeration 6310
Pensasruusut
enumeration 6311
Metsäruusu
enumeration 6500
Kampasaniainen
enumeration 6501
Lehtonoidanlukko
enumeration 6502
Pikkunoidanlukko
enumeration 6503
Serpentiiniraunioinen
enumeration 6504
Seinäraunioinen
enumeration 6550
Hajasara
enumeration 6551
Hentonäkinruoho
enumeration 6552
Hukkariisi
enumeration 6553
Idänkurho
enumeration 6554
Idänmasmalo
enumeration 6555
Idänverijuuri
enumeration 6556
Isopukinjuuri
enumeration 6557
Isovesirikko
enumeration 6558
Juurtokaisla
enumeration 6559
Juurtonurmikka
enumeration 6560
Kaitaängelmä
enumeration 6561
Kellokanerva
enumeration 6562
Kenttäorakko
enumeration 6563
Ketokatkero
enumeration 6564
Ketonukki
enumeration 6565
Ketunsara
enumeration 6566
Kiiltovalkku
enumeration 6567
Kimalaisorho
enumeration 6568
Kirjopikarililja
enumeration 6569
Konnantatar
enumeration 6570
Konnantädyke
enumeration 6571
Kuusamonsarake
enumeration 6572
Kääpiölauha
enumeration 6573
Lapinkaura
enumeration 6574
Laukkaneilikka
enumeration 6575
Lehtokattara
enumeration 6576
Lehtolitukka
enumeration 6577
Lehtonata
enumeration 6578
Lehtoängelmä
enumeration 6579
Luhtaorvokki
enumeration 6580
Merilettotähtimö
enumeration 6581
Metsälitukka
enumeration 6582
Mäkiorvokki
enumeration 6583
Nokkasara
enumeration 6584
Notkeanäkinruoho
enumeration 6585
Nummimatara
enumeration 6586
Otakilokki
enumeration 6587
Pahtakeltto
enumeration 6588
Patukkasara
enumeration 6589
Pikkuhanhikki
enumeration 6590
Pikkukilokki
enumeration 6591
Pikkupunka
enumeration 6592
Pohjanailakki
enumeration 6593
Pohjansorsimo
enumeration 6594
Pommerinvirna
enumeration 6595
Punakatko
enumeration 6596
Punavalkku
enumeration 6597
Pyökkiorvokki
enumeration 6598
Rantalitukka
enumeration 6599
Rantaruttojuuri
enumeration 6600
Revonsara
enumeration 6601
Räpyläsara
enumeration 6602
Rönsysorsimo
enumeration 6603
Röyhyhelmikkä
enumeration 6604
Sakarahanhikki
enumeration 6605
Sammakonleinikki
enumeration 6606
Sinikuusama
enumeration 6607
Sorsanputki
enumeration 6608
Sääskenvalkku
enumeration 6609
Taarna
enumeration 6610
Talvikkipaju
enumeration 6611
Tanskanlaukkaneilikka
enumeration 6612
Tummahorsma
enumeration 6613
Tupsulinnunruoho
enumeration 6614
Turjanhorsma
enumeration 6615
Tähkähelmikkä
enumeration 6616
Valkopärskäjuuri
enumeration 6617
Vanakeltto
enumeration 6618
Vesiminttu
enumeration 6619
Vuorikuisma
enumeration 6620
Värimaratti
enumeration 6621
Ahokirkiruoho
enumeration 6641
Peltorusojuuri
enumeration 7000
Etelänhaivensammal
enumeration 7001
Etelänkarhunsammal
enumeration 7002
Etelänruostesammal
enumeration 7003
Etelänuurresammal
enumeration 7004
Haapariippusammal
enumeration 7005
Hitupihtisammal
enumeration 7006
Isoalvesammal
enumeration 7007
Isohiippasammal
enumeration 7008
Isonokkasammal
enumeration 7009
Kaitahitusammal
enumeration 7010
Kalkkipahkurasammal
enumeration 7011
Kalkkipartasammal
enumeration 7012
Kalliosuomusammal
enumeration 7013
Kantokinnassammal
enumeration 7014
Kantopaanusammal
enumeration 7015
Katkokynsisammal
enumeration 7016
Katvenokkasammal
enumeration 7017
Ketunhiippasammal
enumeration 7018
Kolokärpänsammal
enumeration 7019
Kolusammal
enumeration 7020
Korpikaltiosammal
enumeration 7021
Lahokaviosammal
enumeration 7022
Lapinsirppisammal
enumeration 7023
Lännenkynsisammal
enumeration 7024
Nummirahkasammal
enumeration 7025
Ota-alvesammal
enumeration 7026
Pohjanrusosammal
enumeration 7027
Pohjansompasammal
enumeration 7028
Purolaakasammal
enumeration 7029
Rakkosammal
enumeration 7030
Rannikkorahkasammal
enumeration 7031
Tunturituppisammal
enumeration 7032
Törrökinnassammal
enumeration 7033
Viheruurresammal
enumeration 7049
Kalliopunossammal
enumeration 7052
Kiiltosirppisammal
enumeration 7054
Korpihohtosammal
enumeration 7165
Mesipillikääpä
enumeration 7173
Paksukuorikääpä
enumeration 7174
Persikkahapero
enumeration 7175
Piikkikahvikka
enumeration 7176
Pikkukuurakka
enumeration 7177
Pohjanrypykkä
enumeration 7178
Poimukääpä
enumeration 7179
Rantaotaraspikka
enumeration 7180
Rantarypykkä
enumeration 7181
Raspikieli
enumeration 7182
Rikkinuppiseitikki
enumeration 7183
Rikkivanukka
enumeration 7184
Ruosteukonsieni
enumeration 7185
Rusakonkääpä
enumeration 7186
Ruskovahakas
enumeration 7187
Ryppyjyväslakki
enumeration 7188
Rytimantumukula
enumeration 7189
Sarcodon leucopus
enumeration 7190
Seitarisakas
enumeration 7191
Seittikarvakka
enumeration 7192
Silohaperonvieras
enumeration 7193
Simpukkarisakas
enumeration 7194
Sinihuovakka
enumeration 7195
Siperianhämäkkä
enumeration 7196
Sirppikääpä
enumeration 7197
Sitkankääpä
enumeration 7198
Sopulinkääpä
enumeration 7199
Suippu-ukonsieni
enumeration 7200
Suttunuppiseitikki
enumeration 7201
Synkkäjyväslakki
enumeration 7202
Säieharsukka
enumeration 7203
Säiesopikka
enumeration 7204
Sämpyläorakas
enumeration 7205
Säämiskävalmuska
enumeration 7206
Takkukarakka
enumeration 7207
Tammenlehtohapero
enumeration 7208
Tarhaukonsieni
enumeration 7209
Tuliorakas
enumeration 7210
Tummanuijakas
enumeration 7211
Tummaterähapero
enumeration 7212
Usvanuppiseitikki
enumeration 7213
Uumavahakas
enumeration 7214
Vahveronvieras
enumeration 7215
Valkorihmakääpä
enumeration 7216
Vanakeltonruoste
enumeration 7217
Vankkasarannoki
enumeration 7218
Viherhäiverusokas
enumeration 7219
Viiniukonsieni
enumeration 7220
Violettirusokas
enumeration 7221
Vuotikankääpä
enumeration 7222
Lehmuspikari
enumeration 7300
Aarniluppo
enumeration 7301
Haaratappijäkälä
enumeration 7302
Haavanhyytelöjäkälä
enumeration 7303
Haavankarstajäkälä
enumeration 7304
Harmaaneulajäkälä
enumeration 7305
Hentoneulajäkälä
enumeration 7306
Härmähuhmarjäkälä
enumeration 7307
Idännaava
enumeration 7308
Jalokermajäkälä
enumeration 7309
Jalokultajäkälä
enumeration 7310
Kalliomunuaisjäkälä
enumeration 7311
Karvaruskokarve
enumeration 7312
Kiiltonaava
enumeration 7313
Kimpputorvijäkälä
enumeration 7314
Koivunhuhmarjäkälä
enumeration 7315
Lännenhyytelöjäkälä
enumeration 7316
Lännenmunuaisjäkälä
enumeration 7317
Lännenpistejäkälä
enumeration 7318
Lännentorvijäkälä
enumeration 7319
Norjanröyhelö
enumeration 7320
Nuijaneulajäkälä
enumeration 7321
Nuijatorvijäkälä
enumeration 7322
Pohjanhyytelöjäkälä
enumeration 7323
Reikäkarve
enumeration 7324
Ripsilaakajäkälä
enumeration 7325
Rotkoluppo
enumeration 7326
Ryppynaava
enumeration 7327
Saarnijäkälä
enumeration 7328
Siimesjäkälä
enumeration 7329
Sormijäkälä
enumeration 7330
Sumunuppijäkälä
enumeration 7331
Tammennuppijäkälä
enumeration 7332
Turvetorvijäkälä
enumeration 7333
Varjojäkälä
enumeration 7334
Vuomanahkajäkälä
enumeration 7356
Piikkiluppo
enumeration 7400
Silonäkinparta
enumeration 7401
Tummasiloparta
enumeration 7500
Aarnihaarakas
enumeration 7501
Aarniukonsieni
enumeration 7502
Alvariukonsieni
enumeration 7503
Aurinkomalikka
enumeration 7504
Haaparaspi
enumeration 7505
Haaparypykkä
enumeration 7506
Haapavinokas
enumeration 7507
Haarahytykkä
enumeration 7508
Haavanpökkelökääpä
enumeration 7509
Haisumalikka
enumeration 7510
Haisunahikas
enumeration 7511
Hakamaakieli
enumeration 7512
Haperomukula
enumeration 7513
Harjaskääpä
enumeration 7514
Harjasorakas
enumeration 7515
Heloseitikki
enumeration 7516
Himmeäloisikka
enumeration 7517
Hornakka
enumeration 7518
Hytymaljakas
enumeration 7519
Härmämörsky
enumeration 7520
Häräntatti
enumeration 7521
Imelärisakas
enumeration 7522
Isolimalakki
enumeration 7523
Juurtotatti
enumeration 7524
Kalkkikääpä
enumeration 7525
Kalvastatti
enumeration 7526
Kalvomaljakas
enumeration 7527
Kanadankääpä
enumeration 7528
Kantotatti
enumeration 7529
Karvajalkanahikas
enumeration 7530
Karvaorvakka
enumeration 7531
Kastanjakääpä
enumeration 7532
Kaulusmaatähti
enumeration 7533
Kaunojalkatatti
enumeration 7534
Kellohuhtasieni
enumeration 7535
Keltahuovakka
enumeration 7536
Keltajalkatatti
enumeration 7537
Keltakerroskääpä
enumeration 7538
Keltalehmäntatti
enumeration 7539
Keltanukkatatti
enumeration 7540
Kirjokaunolakki
enumeration 7541
Kirjonahkahapero
enumeration 7542
Koiranpökkösieni
enumeration 7543
Kosteikkomörsky
enumeration 7544
Kultasopikka
enumeration 7545
Kultavahakas
enumeration 7546
Kuoppajänönkorva
enumeration 7547
Kätkökääpä
enumeration 7548
Lahotuppisieni
enumeration 7549
Laikkarisakas
enumeration 7550
Lampaanvahakas
enumeration 7551
Lapakieli
enumeration 7552
Lettosataheltta
enumeration 7553
Lettotuhkelo
enumeration 7554
Liiturousku
enumeration 7555
Liuskamaamuna
enumeration 7556
Liuskapielus
enumeration 7557
Lohkokääpä